Kvie källmyr

Ängsnycklar

Naturreservat Kvie källmyr består av en källbäck med omgivande våtmarker och skog. I den södra delen av reservatet övergår bäcken till att vindla i vida meanderbågar ner mot den flacka agmyren längst i söder. Stora delar av reservatet är starkt källpåverkade, vatten från ett stort antal källor rinner ut i bäcken och bildar kalktuff (kemiskt utfälld kalk).

Mossor
Runt källorna hittar du bland annat flera arter mossor som bara förekommer i käll-miljöer: kamtuffmossa, klotuffmossa, källmossa, kalkkällmossa, källtuffmossa, kärrbryum och svartknoppsmossa.

Växter
Bäcken omges av källkärr, och här växer kalkkärrsväxter som axag, gräsull, svarthö, kärrlilja, slåtterblomma, ängsvädd, vildlin, storsileshår, brun ögontröst, fjälltätört och kustarun samt orkidéer som ängsnycklar, sumpnycklar, brudsporre, luktsporre och kärrknipprot.

Föreskrifter

För allas trivsel och för att bibehålla reservatets natur– och kulturvärden är det viktigt att alla besökare visar hänsyn. Utöver allemansrätten är det inte tillåtet att:

  • föra eller parkera motordrivet fordon,
  • bryta kvistar eller på annat sätt skada levande eller dött träd eller buske,
  • plocka eller gräva upp växter,
  • avsiktligt skada, döda eller samla in djur,
  • göra upp öppen eld. Medförd grill eller fältkök får dock användas.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Skyddsår: 2004
Socken: Lojsta och Fardhem
Karaktär: Våtmark
Areal: 32 hektar
Markägare: Privata/Naturvårdsverket
Förvaltare:
Länsstyrelsen i Gotlands län
Telefon: 010-223 90 00
forvaltning.naturvard.gotland@lansstyrelsen.se
Skyddsform: 
Naturreservat och Natura 2000

Hitta hit

Kvie källmyr ligger strax väster om väg 142 och ca 1,6 km norr om Lojsta kyrka.