Sajgs

Sajgs

Förutom att bjuda på gammal skog, våtmarker och alvarmarker kan Sajgs under hösten vara ett lämpligt mål för en svamputflykt.

Naturreservatet Sajgs ligger vid den östra stranden av Hideviken, och du når det lättast från vägen till S:t Olofsholm. Naturreservatet, som har en areal av drygt 90 hektar, utgörs till allra största delen av talldominerad barrskog. Här finner du både gamla spärrgreniga tallar och senvuxna, delvis undertryckta granar. Det är gott om döda träd och lågor, det vill säga liggande, vindfällda träd, något som gynnar insektslivet. I den nordligaste delen av reservatet ligger agmyren Majstermyr. Söder om Majstermyr finns områden med öppna, växtrika alvarmarker.

Svampar
I reservatet har påträffats ett stort antal sällsynta kalkkrävande marksvampar, speciellt inom grupperna taggsvampar, spindlingar och musseroner.

Föreskrifter

För allas trivsel och för att bibehålla reservatets natur– och kulturvärden är det viktigt att alla besökare visar hänsyn. Utöver allemansrätten är det inte tillåtet att:

  • föra motordrivet fordon annat än på anvisade vägar
  • göra upp eld
  • bryta kvistar eller på annat sätt skada levande eller dött träd eller buske
  • avsiktligt skada, döda eller samla in djur

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Fakta

Skyddsår: 2008
Socken: Hellvi
Karaktär: Barrskog
Areal: 91 hektar
Markägare: Naturvårdsverket
Förvaltare:
Länsstyrelsen i Gotlands län
Telefon: 010-223 90 00
forvaltning.naturvard.gotland@lansstyrelsen.se
Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Sajgs ligger 5 km söder om Hellvi k:a.