Risk för skogsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Mullvalds strandskog

Mullvalds strandskog

Vid Mullvalds strandskog finns både storslagen barrskog och vidsträckt sandstrand.

Den strandnära skogen vid Mullvalds är en av Gotlands mest värdefulla. Här finns artrika och fina naturmiljöer och en underbar badstrand för varma sommardagar.

Naturreservatet Mullvalds strandskog har bildats för att skydda ett område med gammal barrblandskog, sandtallskog och olika typer av sanddyner. Reservatet sträcker sig också en bit ut i havet. Strandskogen växer främst på flygsand och här möter du som besökare en av Gotlands mest vidsträckta och välbevarade dynsandheder. Naturvärdena är främst knutna till de öppna sanddynerna och det gamla trädskiktet bestående av gran och tall, vilka utgör viktiga livsmiljöer för en rad ovanliga insekter, marksvampar och växter.

En rad värmeälskande arter, bland annat gräshoppsstekel, dynsandstekel och taggvägstekel, är knutna till områdets öppna sanddyner. Dessa arter lever kvar på nordliga utpostlokaler och är återstoder, så kallade relikter, från en tid då Gotland hade ett varmare klimat. Den värmehållande flygsanden är därför viktig för dessa arters fortsatta överlevnad. Andelen död ved i form av lågor, högstubbar, rotvältor och torrakor är riklig inom reservatet. Det är viktigt för vedlevande arter vars larvutveckling sker i murken tall- och granved, till exempel smedbock, hårig blombock och vallrovfluga.

Närmast strandlinjen, längs med den så kallade kustdynen, domineras vegetationen av arter som strandråg, strandvial och sandsallat. På dynsandheden innanför kustdynen har floran en betydligt artrikare karaktär med bland annat sandsvingel, backtimjan, gulmåra och fältsippa. Här finner man också det starkt hotade gräset sandtimotej. Dynsandheden har också en imponerande marksvampsflora med flera hotade arter som stjälkröksvamp, sandkremla och liten jordstjärna.

Skogen är för gotländska förhållanden tämligen bördig och här återfinns några tallar med riktigt grova stammar. En åldersbestämning av en borrkärna av grövsta tallen i området visade att den kan ha varit 500 år gammal och börjat sin levnadsbana på Gustav Vasas tid. Sedan några år tillbaka ligger den omkullblåst, väl synlig bredvid vägen bort mot ”Kungens sal”.

”Rikssalen” eller ”Kungens” sal är en rundad formation av raukar. Den hårda revkalkstenen som raukarna är uppbyggda av berättar om en tid då Gotland låg i en marin miljö vid ekvatorn för cirka 440 miljoner år sedan. Den lummiga granskogen och inlandsraukarna skapar tillsammans en trolsk miljö och är ett omtyckt utflyktsmål.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För allas trivsel och för att bibehålla reservatets natur– och kulturvärden är det viktigt att alla besökare visar hänsyn. Utöver allemansrätten är det inte tillåtet att:

  • föra motordrivet fordon utanför den väg som är markerad med streckad linje på kartan
  • avsiktligt bryta kvistar eller på annat sätt skada levande eller dött träd eller buske
  • skada, plocka eller samla in växter eller växtdelar. Plockning av bär och matsvamp för eget behov är dock tillåtet.
  • göra upp öppen eld annat än på särskilt iordningställd eldplats. Fältkök får dock användas i hela reservatet.
  • utan länsstyrelsens tillstånd samla in djur, växt, lav eller svamp för vetenskapliga eller andra studier.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förEldplats Eldplats
  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Skyddsår: 2013
Socken: Ardre, Gammelgarn och Lau
Karaktär: Sandstrand och barrskog
Areal: 64 hektar
Markägare: Privata/Naturvårdsverket
Förvaltare: Länsstyrelsen i Gotlands län
Skyddsform: Naturreservat och Natura 2000

Hitta hit

Hitta hit

Mullvalds strandskog ligger ca 4 km sydost om Ardre kyrka.

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss