Forsviden

Apollofjäril

Om du besöker Forsviden en ljum försommarkväll kan du höra dubbeltrastens melankoliska sång och trädlärkans ihärdiga joddlande högt uppe i luften. Om du stannar till dess att det blivit helt mörkt, tar alla nattskärrorna vid med sina surrande spel-läten.

Naturreservat Forsviden består i stor utsträckning av en mosaik av mer eller mindre öppna häll- och alvarmarker omväxlande med områden med gles och lågvuxen tallskog. Torrträd – stående och liggande – förekommer rikligt.

Alvarmarkernas gräs- och örtflora domineras av typiska torrmarksarter som fårsvingel, fjällgröe, fältsippa, vit och stor fetknopp, brudbröd, gråfingerört, getväppling, blodnäva, vildlin, solvända, tulkört, färg- och gulmåra, harmynta, backtimjan, axveronika, bergskrabba, blåklocka, fältmalört, gråfibbla och liten sandlilja. Av de mer ovanliga alvarväxter som man kan träffa på i reservatet kan nämnas bergjohannesört, gotlandssolvända, stenmalört, svärdkrissla och salepsrot.

Inom reservatet finns flera typer av våtmarker. Den största är Stora Pussmyr. Här domineras vegetationen helt av ag och knappag, men längs myrens kanter finns på flera ställen örtrika axagkärr med arter som slåtterblomma, kärrlilja, majviva, blodrot, brun ögontröst, kustarun, kärrknipprot, brudsporre och luktsporre. Övriga våtmarker i reservatet har karaktären av vätar eller fukthedar, som under en stor del av vinter-halvåret står under vatten men som torkar upp helt under sommaren. Vanliga i många vätar är brunört, alvargräslök, vätögontröst och knutnarv.

Rikedomen på torrträd och blommande örter gör att reservatet hyser en mängd olika insektsarter. Av fjärilar förekommer bland annat apollofjäril och svartfläckig blåvinge talrikt. Den blåvingade gräshoppan är under sensommaren vanlig på de öppna alvarmarkerna men kan trots det vara svår att upptäcka, eftersom den är så kamouflagetecknad. Till karaktärsfåglarna hör trädlärka, dubbeltrast och nattskärra.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För allas trivsel och för att bibehålla reservatets natur– och kulturvärden är det viktigt att alla besökare visar hänsyn. Utöver allemansrätten är det inte tillåtet att:

  • föra motordrivet fordon,
  • bryta kvistar eller på annat sätt skada levande eller dött träd,
  • avsiktligt döda, skada eller samla in djur,
  • Göra upp eld.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Skyddsår: 2004
Socken: Othem
Karaktär: Hällmark och senvuxen tallskog
Areal: ca 199 hektar
Markägare: Privat
Förvaltare: Länsstyrelsen i Gotlands län
Skyddsform: Naturreservat och Natura 2000

Hitta hit

Hitta hit

Forsviden ligger 2,6 km nordväst om Othem k:a, på den norra sidan av den gamla järnvägs-banken.

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 VISBY

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss