Forsviden

Apollofjäril

Om du besöker Forsviden en ljum försommarkväll kan du få höra dubbeltrastens melankoliska sång och trädlärkans ihärdiga joddlande högt uppe i luften. Om du stannar till dess att det blivit helt mörkt, tar alla nattskärrorna vid med sina surrande spel-läten.

Naturreservat Forsviden består i stor utsträckning av en mosaik av mer eller mindre öppna häll- och alvarmarker omväxlande med områden med gles och lågvuxen tallskog. Torrträd – stående och liggande – förekommer rikligt.

Växter
Alvarmarkernas gräs- och örtflora domineras av typiska torrmarksarter som fårsvingel, fjällgröe, fältsippa, vit och stor fetknopp, brudbröd, gråfingerört, getväppling, blodnäva, vildlin, solvända, tulkört, färg- och gulmåra, harmynta, backtimjan, axveronika, bergskrabba, blåklocka, fältmalört, gråfibbla och liten sandlilja. Av de mer ovanliga alvarväxter som man kan träffa på i reservatet kan nämnas bergjohannesört, gotlandssolvända, stenmalört, svärdkrissla och salepsrot.

Våtmarker
Inom reservatet finns flera typer av våtmarker. Den största är Stora Pussmyr. Här domineras vegetationen helt av ag och knappag, men längs myrens kanter finns på flera ställen örtrika axagkärr med arter som slåtterblomma, kärrlilja, majviva, blodrot, brun ögontröst, kustarun, kärrknipprot, brudsporre och luktsporre. Övriga våtmarker i reservatet har karaktären av vätar eller fukthedar, som under en stor del av vinter-halvåret står under vatten men som torkar upp helt under sommaren. Vanliga i många vätar är brunört, alvargräslök, vätögontröst och knutnarv.

Insekter och fåglar
Rikedomen på torrträd och blommande örter gör att reservatet hyser en mängd olika insektsarter. Av fjärilar förekommer bland annat apollofjäril och svartfläckig blåvinge talrikt. Den blåvingade gräshoppan är under sensommaren vanlig på de öppna alvarmarkerna men kan trots det vara svår att upptäcka, eftersom den är så kamouflagetecknad. Till karaktärsfåglarna hör trädlärka, dubbeltrast och nattskärra.

Föreskrifter

För allas trivsel och för att bibehålla reservatets natur– och kulturvärden är det viktigt att alla besökare visar hänsyn. Utöver allemansrätten är det inte tillåtet att:

  • föra motordrivet fordon,
  • bryta kvistar eller på annat sätt skada levande eller dött träd,
  • avsiktligt döda, skada eller samla in djur,
  • Göra upp eld.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Fakta

Skyddsår: 2004
Socken: Othem
Karaktär: Hällmark och senvuxen tallskog
Areal: ca 199 hektar
Markägare: Privat
Förvaltare:
Länsstyrelsen i Gotlands län
Telefon: 010-223 90 00
forvaltning.naturvard.gotland@lansstyrelsen.se
Skyddsform:
Naturreservat och Natura 2000

Hitta hit

Forsviden ligger 2,6 km nordväst om Othem k:a, på den norra sidan av den gamla järnvägs-banken.