Risk för skogsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Mullvalds änge

Gräsmark med hasselbuskar och träd i Mullvalds änge.

Foto:Petra Lundin

Naturreservatet Mullvalds änge ligger i Ardre socken, ca 1,5 km norr om Ljugarns golfbana vid väg 556 ut mot Gammelgarn. Reservatet består av en artrik slåtteräng samt en betesmark med höga trädvärden. Reservatet är 3,8 ha stort där delen som nu sköts som äng är 1,4 ha.

Naturreservatet Mullvalds änge består av en artrik slåtteräng med en hög biologisk mångfald. Den traditionella skötseln med fagning på våren och slåtter på högsommaren har tillsammans med klappning (hamling) av träden skapat en ovanligt artrik miljö, både för kärlväxter samt för svampar och lavar. I reservatet finns även en betesmark med höga trädvärden. Betesmarken är fuktigare än ängsmarken och på 1700- talet sköttes även denna som äng (Starrvall).

I slåtterängen växer flera olika arter olika arter orkidéer, bland annat den lite oansenliga men för Gotland ovanliga grönkullan. Här finns också slåtterfibbla (VU) tillsammans med lite vanligare arter som gullviva, blåsippa och vitsippa.

De gotländska ängena har inte bara ett högt biologiskt värde, de är även bärare av en stark kulturhistoria och utgör ett biologiskt kulturarv. Inom reservatet finns även två fornlämningar registrerade: en förhistorisk husgrund och en så kallad slipskåresten. Området har därmed brukats av människan från förhistorisk tid.

Aktuellt för detta besöksmål

Nyheter

 • Nytt naturreservat: Mullvalds änge i Ardre

  Nytt naturreservat: Mullvalds änge i Ardre

  Länsstyrelsen har tagit beslut om att bilda naturreservatet Mullvalds änge. Det nya naturreservatet ligger i närheten av Ardre kyrka på vägen mot Gammelgarn. ”Det är ett mycket artrikt änge med anor från långt tillbaka i tiden”, säger länsstyrelsens naturvårdshandläggare Petra Lundin.

Föreskrifter

För allas trivsel och för att bibehålla reservatets natur– och kulturvärden är det viktigt att alla besökare visar hänsyn. Utöver allemansrätten är det inte tillåtet att:

 • plocka blommor i slåtterängen
 • tälta i slåtterängen innan slåtter skett
 • göra upp eld, fältkök får dock användas
 • medföra hund som inte är kopplad eller annat lösgående sällskapsdjur.

Det är förbjudet att utan länsstyrelsens tillstånd att:

 • använda området för försvarsövningar, organiserade tävlingar, organiserad lägerverksamhet eller liknande
 • samla in djur, växt, svamp eller lav för vetenskapliga eller andra studier, eller på andra sätt skada eller störa växt- och djurlivet i dessa syften.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Skyddsår: 2024
Socken: Ardre
Karaktär: Slåtteräng
Areal: 3,8 hektar
Markägare: Svenska kyrkan, Visby stift samt privata
Förvaltare: Länsstyrelsen i Gotlands län
Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss