Stenstugu skog

Död ved

I Stenstugu skog kan du vandra på gamla stigar och körvägar och se gammal storslagen barrskog med gott om kulturlämningar.

Naturreservatet Stenstugu skog ligger drygt 2 kilometer nordost om Kräklingbo kyrka. Skogen utgör ett vackert exempel på en skog som inte påverkats av modernt skogsbruk utan bara nyttjats som betesmark och för uttag av enstaka träd till ved och husbehovsvirke. Reservatet betas numera av får. Skogen i naturreservatet består huvudsakligen av barrblandskog av varierande ålder och karaktär. Skogen är delvis tydligt präglad av att den tidigare har betats, även om vissa delar under senare tid har växt igen och börjat utvecklas mot naturskog. Det finns gott om träd som är mellan 150 och 300 år gamla, bland annat åtskilliga grova, spärrgreniga tallar.

Förr i tiden har den här skogen använts som en typisk gotländsk bondeskog, vilket innebär att ägaren samlade in ved och fällde enstaka träd för att såga till virke. Dessutom nyttjades skogen som betesmark för en del av gårdens djur. Detta traditionella och varsamma brukande av skogen gynnade många olika skogslevande arter som svampar, lavar, fåglar och allehanda småkryp. Många av dessa arter har svårt att överleva i dagens produktionsskogar.

Stenstugu skog har nu lämnats orörd under ganska många år och har därför börjat utvecklas mot en naturskog. I en naturskog finns det gott om gamla träd och dessutom rikligt med död ved i form av stående torrträd och vindfällda träd, så kallade lågor.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För allas trivsel och för att bibehålla reservatets natur– och kulturvärden är det viktigt att alla besökare visar hänsyn. Utöver allemansrätten är det inte tillåtet att:

  • föra motordrivet fordon utanför anvisad väg
  • skada levande eller dött träd eller buske
  • skada, plocka eller samla in växter eller växtdelar. Bär, matsvamp och blomplockning för eget behov är dock tillåtet.
  • avsiktligt skada, döda eller samla in djur

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Skyddsår: 2007
Socken: Kräklingbo
Karaktär: Gammal barrskog
Areal: ca 57 hektar
Markägare: Naturvårdsverket
Förvaltare: Länsstyrelsen i Gotlands län
Skyddsform: Naturreservat och Natura 2000

Hitta hit

Hitta hit

Stenstugu skog ligger 2,2 km nordost om Kräklingbo k:a och omedelbart norr om vägen mot Histilles.

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 VISBY

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss