Kistänge

Brudsporre

Naturreservat Kistänge är beläget en dryg kilometer öster om Havdhems samhälle. Det lilla lövområdet är väl värt ett besök, speciellt under försommaren när blomsterprakten är som rikast.

Kistänge är en 4,3 hektar stor rest av ett tidigare mycket större lövängsområde och ligger i dag helt isolerat omgivet av åkrar. Även om dagens landskap kan sägas vara mycket fragmenterat vad gäller ängs- och lövmarker jämfört med förr, så ligger reservatet i ett landskapsavsnitt där det är tätare med lövängsrester, lövskogar och hassellundar än på många andra platser på Gotland. Fram till 1900-talet användes området som ängsmark, men under första halvan av 1900-talet tilläts området att växa igen. På 1940-talet började dock området åter att öppnas upp med röjning och veduttag. Därefter har området betats med nötkreatur.

Växtlighet
I dag är markens flora varierad med många arter speciellt anpassade till att klara slåtter och bete. Den största delen av reservatet är en halvöppen löväng med spridda hasselbuskar, hamlade askar och andra lövträd. I den södra delen finns en hassellund med gott om död ved i olika stadier av nedbrytning, vilket är en gynnsam livsmiljö för många vedlevande svampar och insekter.

Föreskrifter

För allas trivsel och för att bibehålla reservatets natur– och kulturvärden är det viktigt att alla besökare visar hänsyn. Utöver allemansrätten är det inte tillåtet att:

  •  utan Länsstyrelsens tillstånd använda området för organiserade tävlingar, övningar, lägerverksamhet eller liknande.

Föreskriften ovan ska inte utgöra hinder för mindre exkursioner i kunskapsspridande syfte.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Skyddsår: 2017
Socken: Havdhem
Karaktär: Ett gotländskt änge
Areal: 4,2 hektar
Markägare: Privat
Förvaltare:
Länsstyrelsen i Gotlands län
Telefon: 010-223 90 00
forvaltning.naturvard.gotland@lansstyrelsen.se
Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Kistänge ligger 300m söder om vägen mellan Havdhem och Eke.