Kistänge

Brudsporre

Naturreservat Kistänge är beläget en dryg kilometer öster om Havdhems samhälle. Det lilla lövområdet är väl värt ett besök, speciellt under försommaren när blomsterprakten är som rikast.

Kistänge är en 4,3 hektar stor rest av ett tidigare mycket större lövängsområde och ligger i dag helt isolerat omgivet av åkrar. Även om dagens landskap kan sägas vara mycket fragmenterat vad gäller ängs- och lövmarker jämfört med förr, så ligger reservatet i ett landskapsavsnitt där det är tätare med lövängsrester, lövskogar och hassellundar än på många andra platser på Gotland. Fram till 1900-talet användes området som ängsmark, men under första halvan av 1900-talet tilläts området att växa igen. På 1940-talet började dock området åter att öppnas upp med röjning och veduttag. Därefter har området betats med nötkreatur.

I dag är markens flora varierad med många arter speciellt anpassade till att klara slåtter och bete. Den största delen av reservatet är en halvöppen löväng med spridda hasselbuskar, hamlade askar och andra lövträd. I den södra delen finns en hassellund med gott om död ved i olika stadier av nedbrytning, vilket är en gynnsam livsmiljö för många vedlevande svampar och insekter.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För allas trivsel och för att bibehålla reservatets natur– och kulturvärden är det viktigt att alla besökare visar hänsyn. Utöver allemansrätten är det inte tillåtet att:

  •  utan Länsstyrelsens tillstånd använda området för organiserade tävlingar, övningar, lägerverksamhet eller liknande.

Föreskriften ovan ska inte utgöra hinder för mindre exkursioner i kunskapsspridande syfte.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Skyddsår: 2017
Socken: Havdhem
Karaktär: Ett gotländskt änge
Areal: 4,2 hektar
Markägare: Privat
Förvaltare: Länsstyrelsen i Gotlands län
Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Hitta hit

Kistänge ligger 300m söder om vägen mellan Havdhem och Eke.

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss