Danbo

En stenbod som man kan besöka i Danbo naturreservat

Stenboden står öppen för allmänheten. Här finns en bildutställning som berättar en del av reservatets historia.

Naturreservatet Danbo är ett litet men rikt reservat. Här finns gammal skog, sandgräshed, raukar och fina stränder. Reservatet ligger mellan Sjaustru och Grynge fiskelägen vilket gör det lätt att besöka. Danbo genomkorsas av stigar, både i skogen och utmed havet, vilket gör det lätt att utforska. Söder om sandgräsheden står en gammal stenbod som numera är öppen för allmänheten som raststuga. Ett härligt utflyktsmål!

Avslutade åtgärder
Länsstyrelsen är nu klara (v.8 2020) med de åtgärder som pågått under vintern av alvarmarken, stigar, sandgräsheden och dynområdet. Till sommaren ska södra delen av reservatet stängslas in för bete med får.

I sandområdena har vi:
-tagit bort de tallar och sälg som växer på den öppna delen,
-skapat gläntor i skogsbrynet där gamla tallar blir solbelysta,
-skapat sandblottor för insekter och tagit bort all vresros som är en invasiv art.

Läs mer om Kustnära sandmiljö:
Skylt om sandmiljöer Länk till annan webbplats.

Läs mer om de olika naturtyperna och de åtgärder som gjorts i skötselplanen, se länk ovan till höger.

Större delen av Danbo naturreservat är bevuxet med barrskog. I de inre delarna är  skogen tät och dominerad av gran. Närmast havet består den av glest stående lågvuxna tallar. Skogen har under 1900-talet till största delen fått stå orörd och börjar nu delvis anta urskogskaraktär. I den norra delen av reservatet växer skogen på gamla dyner av flygsand, och örtfloran domineras här av bland annat blåbär, ekorrbär och vitsippa.

Sandgräshed
I den norra delen av reservatet består underlaget helt av sand, och utanför barrskogen ligger här en 50-100 meter bred, flack och öppen sandgräshed. Endast ett fåtal växtarter klarar av att växa i den näringsfattiga sanden, och vegetationen består främst av lavar och mossor samt gräs och halvgräs som borsttåtel och sandstarr. Från slutet av april till mitten av maj blommar stora mängder fältsippor på den öppna sandheden. Under försommaren liknar fältsippornas fruktsamlingar små runda silverskimrande vippor.

Stranddyn
Närmast havet övergår sandgräsheden i en låg stranddyn som löper några meter innanför vattenlinjen. På stranddynen är växtligheten mer högvuxen och helt dominerad av de två gräsen sandrör och strandråg som har sällskap av bland annat sandsallat och strandvial. Längst ut, på den övre delen av strandplanet, hittar man saltarv och marviol.

Botaniska rariteter
I Danbo naturreservat växer två av Sveriges sällsyntaste växter: ormbunken mjältbräken och smörblommesläktingen gotlandsranunkel. Båda arterna förekommer i Sverige bara på Gotland och här bara på ett fåtal platser vardera. Båda är fridlysta!

Föreskrifter

För allas trivsel och för att bibehålla reservatets natur– och kulturvärden är det viktigt att alla besökare visar hänsyn. Utöver allemansrätten är det inte tillåtet att:

  • föra motordrivet fordon,
  • tälta eller sätta upp husvagn,
  • bryta kvistar eller på annat sätt skada levande eller dött träd,
  • avsiktligt döda, skada eller samla in djur,
  • göra upp eld.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Rast-/vindskydd Rast-/vindskydd
  • Rastplats Rastplats
  • Stig Stig

Kontakt

Fakta

Skyddsår: 1957, utvidgat 1988 och 2007
Socken: Gammelgarn
Karaktär: Gammal skog, sandgräshed och raukar.
Areal: 57 hektar
Markägare: Naturvårdsverket
Förvaltare:
Länsstyrelsen i Gotlands län
Telefon: 010-223 90 00
forvaltning.naturvard.gotland@lansstyrelsen.se
Skyddsform:
Naturreservat och Natura 2000

Hitta hit

Danbo ligger utmed kusten,  mellan Grynge och Sjaustru fiskelägen.

Ta en titt

360-graders foto (Google Maps):
Stranden vid Danbo Länk till annan webbplats.