Brucebo

Utsikt mot Själsö fiskeläge i Brucebo naturreservat

Utsikten från de höga klintarna. I bakgrunden ses Själsö fiskeläge.

Brucebo är ett av Gotlands mest variationsrika naturreservat. Här finns fågelrika strandängar, fuktmarker med orkidéer och en klintkant full av grottor – allt på cykelavstånd från Visby. En anlagd naturstig leder dig den bästa vägen genom reservatet.


Renovering av spången är igång. Arbetet pågår fram till början av oktober. Spången ska etappvis tas bort och byggas om vilket kan begränsa tillgängligheten.

Brucebo naturreservat präglas framför allt av den höga klint som här löper parallellt med och något hundratal meter innanför stranden. Uppifrån klintkrönet har man god utsikt över stora delar av reservatet, kusten norrut och havet i väster. Ovanför branten växer gles och lågvuxen tallskog med buskar av en, nypon och oxbär. Marken täcks av mattor av mjölon, och blåsippor förekommer i stor mängd. Här uppe ligger också resterna av en gammal fornborg, Bygdeborg.

Bäckar och källkärr
Nedanför klinten är marken fuktigare, vegetationen frodigare och skogen mer högväxt. I branten och strax nedanför står åtskilliga granar. På flera ställen längs foten av klinten strömmar vatten fram ur marken och ger upphov till smala bäckar. Mellan klinten och havet finns också flera små källkärr. I dessa växer bland annat tätört, fjälltätört, kärrknipprot, brudsporre, flugblomster och sumpnycklar.

Skansudde
Utstickande i havet ligger Skansudde, en stenig halvö. Längs stigen innanför fågel-skyddsområdet växer stora mängder majvivor, och här kan man, om man letar ordentligt, i början av juli också hitta honungsblomstret, en oansenlig, gröngul orkidé som trivs just på sådana här betade strandängar. Under tiden 15 mars-15 juli är det förbjudet att beträda Skansudd och strandängen närmast innanför udden.

Grottor
I klinten i områdets norra del finns flera grottor, av vilka Brucegrottan är den mest kända.

Murgröna och tibast
I branten och på träden klänger murgrönor, och i början av maj blommar här tibasten, en på Gotland sällsynt buske, på bar kvist.

Naturstig
En cirka 2 kilometer lång naturstig har anlagts genom området. Tryckt handledning till denna kan lånas ur en låda vid stigens början vid den norra av de två övre P-platserna eller laddas ner som Pdf.

Föreskrifter

För allas trivsel och för att bibehålla reservatets natur– och kulturvärden är det viktigt att alla besökare visar hänsyn. Utöver allemansrätten är det inte tillåtet att:

 • föra eller parkera motordrivet fordon utanför anvisade parkeringsplatser eller tillfartsvägar,
 • rida eller föra hästfordon,
 • göra upp öppen eld,
 • tälta eller uppställa husvagn,
 • skada eller påverka vegetationen genom att exempelvis såga, hugga eller bryta levande eller döda träd, buskar, grenar, kvistar eller ris samt att gräva upp eller plocka träd, buskar, örter, mossor eller lavar,
 • skada berggrunden genom att t.ex. hacka i den med geologhammare eller annat verktyg,
 • under tiden 15 mars till 15 juli beträda eller med båt befara fågelskyddsområdet (se karta),
 • medföra okopplad hund.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Rastplats Rastplats
 • Stig Stig

Kontakt

Fakta

Skyddsår: 1970
Socken: Väskinde
Karaktär: Strandäng/Klintkust
Areal: 35 hektar/33 ha land
Markägare: Region Gotland
Förvaltare:
Länsstyrelsen i Gotlands län
Telefon: 010-223 90 00
forvaltning.naturvard.gotland@lansstyrelsen.se
Skyddsform:
Naturreservat och Natura 2000

Hitta hit

Brucebo ligger ca 4 km norr om Visby, omedelbart väster om väg 149.

Naturstig

Läs om djur och växter utmed naturstigen i Brucebo.

Handledning Pdf, 481 kB, öppnas i nytt fönster.