Risk för skogsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Gothem Suderbys

Blåsippa

Väster om väg 146 och det stora skogs- och våtmarksområdet Branden ligger det en smula svårfunna naturreservatet Gothem Suderbys. Men när du väl hittat dit befinner du dig en vacker gammal skog där marken täcks av mjuka mossor.

Naturreservat Gothem Suderbys består av ett cirka 28 hektar stort barrskogsområde dominerat av tall. Många av träden är gamla, och skogen har numera karaktären av naturskog. Död ved förekommer rikligt, både i form av stående döda träd och som kullfallna stammar, lågor, och den döda veden erbjuder livsmiljöer för många arter vedlevande svampar och insekter.

Marken i reservatet täcks i stora delar av ett tätt mosstäcke, där de vanligaste arterna är husmossa, väggmossa och kranshakmossa. På många av de senvuxna granarna hittar man kattfotslav, en lav som visar att det rör sig om ett område med lång skoglig kontinuitet.

Området har en rik svampflora med både goda matsvampar som rödgul trumpetsvamp och trattkantarell och mer ovanliga svampar som violspindelskivling, flattoppad klubbsvamp, skarp dropptaggsvamp, luddticka, samt flera olika arter lökspindel-skivlingar och korallfingersvampar.

Vanliga örter är bland annat blåsippa, backsmultron, vitmåra, brudbröd, sårläka, brunört och björkpyrola. Vätarna domineras av krissla. De två ovanliga arterna ryl och strävlosta växer också inom området.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För allas trivsel och för att bibehålla reservatets natur– och kulturvärden är det viktigt att alla besökare visar hänsyn. Utöver allemansrätten är det inte tillåtet att:

  • föra motordrivet fordon utanför anvisade vägar,
  • göra upp eld,
  • Skada levande eller dött träd.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Skyddsår: 2007
Socken: Gothem
Karaktär: Skog/våtmark
Areal: 28 hektar
Markägare: Privat
Förvaltare: Länsstyrelsen i Gotlands län
Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

hitta hit

Gothem Suderbys ligger drygt 4 km sydväst om Gothem k:a, ca 600 m väster om väg 146.

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss