Kallgatburg

Kallgatburg

Från Bjers, cirka 1,7 kilometer norr om Hejnum kyrka, visar en skylt in till Kallgatburgs naturreservat. Kör in, och du kommer efter drygt 2 kilometer till ett reservat med vacker natur, rik flora och trevlig vandringsled!

Naturreservatet ligger på gränsen mellan två bergartsområden. I norr och väster utbreder sig de vidsträckta hällmarksområdena Filehajdar och Hejnum hällar, som båda är utbildade i hård, svårvittrad kalksten. I öster och sydost ligger det våtmarksrika Hejnum Kallgate, där underlaget består av lättvittrad märgelsten. Gränsen mellan de två bergartsområdena syns i landskapet som en sluttning eller markant brant ned mot det lägre liggande märgelstensområdet. På flera ställen i denna sluttning tränger grundvatten fram ur marken och ger upphov till små bäckar. I naturreservatet Kallgatburg har det framsipprande grundvattnet skapat ett vackert utbildat källkärr, Rövätar.

Rövätar
I Rövätar kan man hitta flertalet av de växter som är typiska för de gotländska källmyrarna: axag, gräsull, trubbtåg, kärrlilja, majviva, fjälltätört, brun ögontröst, storsileshår, luktsporre och sumpnycklar. Här växer också blodtopp, en art som i Sverige förekommer bara på Gotland.

Strandvall med idegranar
Öster om Rövätar löper en mäktig strandvall som har skapats av Ancylussjön, ett förstadium till den nuvarande Östersjön, för cirka 8 000 år sedan. På vallen växer ett av Sveriges största bestånd av idegran. Idegranen förekommer också talrikt i den nordvästra delen av reservatet.

Naturstig
Ett bra sätt att bekanta sig med reservatet är att gå den 2,5 kilometer långa, delvis spångade naturstig som löper genom området. Tryckt handledning till naturstigen finns att låna vid parkeringsplatsen.

Föreskrifter

För allas trivsel och för att bibehålla reservatets natur– och kulturvärden är det viktigt att alla besökare visar hänsyn. Utöver allemansrätten är det inte tillåtet att:

  • föra motordrivet fordon annat än på anvisad väg,
  • ställa upp husvagn eller tälta,
  • göra upp öppen eld,
  • rida,
  • gräva upp eller plocka växter eller lavar.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Rastplats Rastplats
  • Stig Stig

Kontakt

Fakta

Skyddsår: 1957, utvidgat 1990
Socken: Hejnum
Karaktär: Våtmark/barrskog
Areal: 115 hektar
Markägare: Privata
Förvaltare:
Länsstyrelsen i Gotlands län
Telefon: 010-223 90 00
forvaltning.naturvard.gotland@lansstyrelsen.se
Skyddsform:
Naturreservat och Natura 2000

Hitta hit

Följ skyltad infart från vägen mellan Hejnum k:a och Tingstäde, 1,9 km norr om Hejnum k:a.

Naturstig

Läs om djur och växter utmed naturstigen i Kallgatburg.

Handledning Pdf, 415 kB, öppnas i nytt fönster.