Guffride

Guffride. Foto:Malin Wred

Guffride naturreservat utgör en något svårtillgänglig fortsättning av naturreservatet Mallgårds haid. Naturen i dessa reservat uppvisar stora likheter, en mosaik av hällmarker och barrskog på mark med relativt tunt jordtäcke.

Skogen
Det mesta av skogen har inte påverkats av moderna brukningsmetoder, i stället har avverkning skett genom plockhuggning av enstaka träd. Området har nu under flera år lämnats helt orört och utvecklats mot en naturlig barrskog med naturskogskvaliteter. Det finns relativt gott om torrträd och lågor i solbelyst läge, något som gör biotopen till en intressant insektslokal. Den södra halvan av reservatet är något bördigare och täcks av olikåldrig, flerskiktad, naturskogsartad och delvis fuktig barrblandskog som lämnats orörd under lång tid.

Föreskrifter

För allas trivsel och för att bibehålla reservatets natur– och kulturvärden är det viktigt att alla besökare visar hänsyn. Utöver allemansrätten är det inte tillåtet att:

  • skada levande eller dött träd,
  • göra upp eld.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Fakta

Skyddsår: 2008
Socken: Alskog
Karaktär: Hällmark/tallskog
Areal: 21 hektar
Markägare: Privat
Förvaltare:
Länsstyrelsen i Gotlands län
Telefon: 010-223 90 00
forvaltning.naturvard.gotland@lansstyrelsen.se
Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Guffride ligger 3,7 km nordnordväst om Alskog kyrka; nås lättast från vägen till Visnar ängar strax sydost om reservatet.