Bluttmo-Gildarshagen

Bluttmo-Glidarshage

I Bluttmo-Gildarshagen kan du se något så unikt som källkupoler vilka skapats av uppträngande grundvatten. Men akta dig att gå för nära! Det är lätt att gå ner sig i någon av dem.

Unik källmyr
Hela den södra delen av naturreservatet upptas av en åtta hektar stor källmyr. Myren är starkt källpåverkad, och här finns ett 15-tal källkupoler som skapats av uppåt-strömmande grundvatten som tränger upp med stor kraft. Källkupolerna höjer sig
upp till en halvmeter över omgivningen, och har en diameter som varierar från 3 till 10
meter.

Växter och mossor
Här i källmyren kan man finna många av de växter som är typiska för de gotländska källmyrarna, till exempel axag, gräsull, trubbtåg, kärrlilja, majviva, storsileshår, tätört, fjälltätört, ängsvädd och brun ögontröst. Här hittar man även orkidéer som brudsporre, luktsporre, sumpnycklar och kärrknipprot. I anslutning till källmyren finns här och var höga tuvor, som bland annat består av flera olika arter vitmossor. På mosstuvorna växer kalkskyende och därför på Gotland ovanliga växter som rundsileshår och tranbär.

Slingrande bäckar
Ett flertal smala bäckar slingrar sig genom området. I bäckarna växer bland annat olika arter kransalger liksom den sällsynta källnaten. Under senhösten kan man se havsöringar som vandrat upp i bäckarna för att leka.

Bunnsänget
I den nordvästra delen av reservatet finns en vacker hagmark som tidigare delvis brukats som äng - Bunnsänget. Här växer bland annat rikligt med hassel och idegran. Örtfloran domineras av blå- och vitsippa, liljekonvalj, blodnäva och skogssallat.

Torrängar i öster
Reservatets östra delar består i stor utsträckning av magra torrängar som delvis har karaktär av alvarmark. Dessa magra hedar är påtagligt rika på örter, och här hittar man bland annat gott om kattfot, småfingerört, brudbröd, backsmultron, jordtistel och
spåtistel. Ett mycket vackert bryn bildar övergång mot den betade skogen.

Föreskrifter

För allas trivsel och för att bibehålla reservatets natur– och kulturvärden är det viktigt att alla besökare visar hänsyn. Utöver allemansrätten är det inte tillåtet att:

  • föra motordrivet fordon,
  • bryta kvistar eller på annat sätt skada levande eller dött träd eller buske,
  • plocka eller gräva upp växter,
  • avsiktligt skada, döda eller samla in djur,
  • göra upp eld,
  • tälta.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Rastplats Rastplats

Kontakt

Fakta

Skyddsår: 2003
Socken: Bunge
Karaktär: Barrskog
Areal: ca 82 hektar
Markägare: Privat
Förvaltare:
Länsstyrelsen i Gotlands län
Telefon: 010-223 90 00
forvaltning.naturvard.gotland@lansstyrelsen.se
Skyddsform:
Naturreservat och Natura 2000

Hitta hit

Bluttmo-Gildarshagen ligger ca 4 km sydväst om Fårösund, i anslutning till korsningen mellan väg 148 och vägen till Lergrav.