Gräne

Majviva

Från naturreservatet Salmbärshagen kan du göra en avstickare till Gräne, en knapp kilometer österut. Här möter dig en helt annan miljö än lövskogen: växtrika källmyrar med kräsna växter och mossor.

Större delen av reservatet täcks av barrskog med inslag av lövträd som björk, ask och ek. På många platser i området finns källor där grundvatten tränger fram och ger upphov till smala bäckar som slingrar sig österut mot kanalen genom den numera utdikade Elinghems myr. Det framträngande grundvattnet har i den norra delen skapat ett flertal öppna källmyrar med en rik flora.

En källmyr är ett kärr som genomsilas av grundvatten som tränger fram ur ovan förliggand berg- eller jordlager. Oftast ligger den i en sluttning eller nedanför en klint. I en källmyr är vattentillgången och temperaturen relativt jämn under året, och vintertid tjälas myren bara på ytan. Detta skapar förutsättningar för en speciell vegetation.

Dominerande växter i de gotländska källmyrarna är halvgräs och gräs som axag, ängsstarr, hirsstarr, gräsull, trubbtåg och blåtåtel. Vanliga örter är bland annat majviva, kärrlilja, blodrot, ängsvädd, vildlin, slåtterblomma, tätört och storsileshår. Ute i myren växer även flera olika arter orkidéer, till exempel ängsnycklar, sumpnycklar, brudsporre, luktsporre och kärrknipprot.

Runt källorna och i själva källmyrarna hittar man även flera arter mossor som är speciellt anpassade till just den här miljön: källmossa, kalkkällmossa, källtuffmossa, kamtuffmossa, kärrbryum, guldspärrmossa och späd skorpionmossa. Till de mer ovanliga våtmarksmossor som förekommer här i Gräne hör dunmossa.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För allas trivsel och för att bibehålla reservatets natur– och kulturvärden är det viktigt att alla besökare visar hänsyn. Utöver allemansrätten är det inte tillåtet att:

  • föra motordrivet fordon,
  • bryta kvistar eller på annat sätt skada levande eller dött träd eller buske,
  • plocka eller gräva upp växter,
  • avsiktligt skada, döda eller samla in djur,
  • göra upp öppen eld. Medfört fältkök får dock användas.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Skyddsår: 2005
Socken: Stenkyrka
Karaktär: Källmyr
Areal: 85 hektar
Markägare: Privata
Förvaltare: Länsstyrelsen i Gotlands län
Skyddsform: Naturreservat och Natura 2000

Hitta hit

Hitta hit

Gräne ligger ca 3 km öster om Stenkyrka k:a. Nås via väg mot Ekebys, därefter avfart mot Gräne.

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss