Gräne

Majviva

Från naturreservatet Salmbärshagen kan du göra en avstickare till Gräne, en knapp kilometer österut. Här möter dig en helt annan miljö än lövskogen: växtrika källmyrar med kräsna växter och mossor.

Större delen av reservatet täcks av barrskog med inslag av lövträd som björk, ask och ek. På många platser i området finns källor där grundvatten tränger fram och ger upphov till smala bäckar som slingrar sig österut mot kanalen genom den numera utdikade Elinghems myr. Det framträngande grundvattnet har i den norra delen skapat ett flertal öppna källmyrar med en rik flora.

Vad är en källmyr?
En källmyr är ett kärr som genomsilas av grundvatten som tränger fram ur ovan förliggand berg- eller jordlager. Oftast ligger den i en sluttning eller nedanför en klint. I en källmyr är vattentillgången och temperaturen relativt jämn under året, och vintertid tjälas myren bara på ytan. Detta skapar förutsättningar för en speciell vegetation.

Källmyrens växter
Dominerande växter i de gotländska källmyrarna är halvgräs och gräs som axag, ängsstarr, hirsstarr, gräsull, trubbtåg och blåtåtel. Vanliga örter är bland annat majviva, kärrlilja, blodrot, ängsvädd, vildlin, slåtterblomma, tätört och storsileshår. Ute i myren växer även flera olika arter orkidéer, till exempel ängsnycklar, sumpnycklar, brudsporre, luktsporre och kärrknipprot.

Mossor
Runt källorna och i själva källmyrarna hittar man även flera arter mossor som är speciellt anpassade till just den här miljön: källmossa, kalkkällmossa, källtuffmossa, kamtuffmossa, kärrbryum, guldspärrmossa och späd skorpionmossa. Till de mer ovanliga våtmarksmossor som förekommer här i Gräne hör dunmossa.

Föreskrifter

För allas trivsel och för att bibehålla reservatets natur– och kulturvärden är det viktigt att alla besökare visar hänsyn. Utöver allemansrätten är det inte tillåtet att:

  • föra motordrivet fordon,
  • bryta kvistar eller på annat sätt skada levande eller dött träd eller buske,
  • plocka eller gräva upp växter,
  • avsiktligt skada, döda eller samla in djur,
  • göra upp öppen eld. Medfört fältkök får dock användas.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Fakta

Skyddsår: 2005
Socken: Stenkyrka
Karaktär: Källmyr
Areal: 85 hektar
Markägare: Privata
Förvaltare:
Länsstyrelsen i Gotlands län
Telefon: 010-223 90 00
forvaltning.naturvard.gotland@lansstyrelsen.se
Skyddsform:
Naturreservat och Natura 2000

Hitta hit

Gräne ligger ca 3 km öster om Stenkyrka k:a. Nås via väg mot Ekebys, därefter avfart mot Gräne.