Bojsvätar

Bojsvätar

Avsaknaden av tillfartsvägar gör att det inte är helt lätt att ta sig till Bojsvätar. Men när du väl hittat hit, möts du av en vacker och öppen våtmark med rik flora.

Naturreservatet Bojsvätar består till stor del av ett större, öppet kärr, medan en mindre del består av agmyr. Våtmarken omges av barrskog som delvis har karaktären av sumpskog. En stor del av våtmarken genomrinns av ett smalt vattendrag som har sitt ursprung i våtmarkskomplexet Hejnum-Kallgate. Vattendraget har ett naturligt
slingrande lopp genom kärret. Bäcken förenar sig vid högvatten med södra delen av myren som är genomdragen av ett dike.

Växtlighet
Jordtäcket inom Bojsvätar består av bleke. Vegetationen domineras av halvgräset knappag. Knappagbestånden är mycket artrika, och här växer även axag, kärrlilja och tätört. I den västra delen hittar du också blodtopp och luktsporre.

Föreskrifter

För allas trivsel och för att bibehålla reservatets natur– och kulturvärden är det viktigt att alla besökare visar hänsyn. Utöver allemansrätten är det inte tillåtet att:

  • föra motordrivet fordon utanför anvisad väg,
  • avsiktligt bryta kvistar eller på annat sätt skada levande eller dött träd eller buske,
  • skada, plocka eller samla in växter eller växtdelar. Plockning av bär och matsvamp för eget behov är dock tillåtet,
  • göra upp öppen eld annat än på särskilt iordningsställd eldplats. Fältkök får dock användas i hela reservatet,
  • utan Länsstyrelsens tillstånd samla in djur, växt, lav eller svamp för vetenskapliga eller andra studier.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Skyddsår: 2013
Socken: Boge
Karaktär: Våtmarksområde
Areal: ca 87 hektar
Markägare: Naturvårdsverket/Privat
Förvaltare:
Länsstyrelsen i Gotlands län
Telefon: 010-223 90 00
forvaltning.naturvard.gotland@lansstyrelsen.se
Skyddsform:
Naturreservat och Natura 2000

Hitta hit

Bojsvätar ligger ca 4 km sydväst om Slite, och 2 km väster om Boge kyrka.