Risk för skogsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Bojsvätar

Bojsvätar

Avsaknaden av tillfartsvägar gör att det inte är helt lätt att ta sig till Bojsvätar. Men när du väl hittat hit, möts du av en vacker och öppen våtmark med rik flora.

Naturreservatet Bojsvätar består till stor del av ett större, öppet kärr, medan en mindre del består av agmyr. Våtmarken omges av barrskog som delvis har karaktären av sumpskog. En stor del av våtmarken genomrinns av ett smalt vattendrag som har sitt ursprung i våtmarkskomplexet Hejnum-Kallgate. Vattendraget har ett naturligt
slingrande lopp genom kärret. Bäcken förenar sig vid högvatten med södra delen av myren som är genomdragen av ett dike.

Jordtäcket inom Bojsvätar består av bleke. Vegetationen domineras av halvgräset knappag. Knappagbestånden är mycket artrika, och här växer även axag, kärrlilja och tätört. I den västra delen hittar du också blodtopp och luktsporre.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För allas trivsel och för att bibehålla reservatets natur– och kulturvärden är det viktigt att alla besökare visar hänsyn. Utöver allemansrätten är det inte tillåtet att:

  • föra motordrivet fordon utanför anvisad väg,
  • avsiktligt bryta kvistar eller på annat sätt skada levande eller dött träd eller buske,
  • skada, plocka eller samla in växter eller växtdelar. Plockning av bär och matsvamp för eget behov är dock tillåtet,
  • göra upp öppen eld annat än på särskilt iordningsställd eldplats. Fältkök får dock användas i hela reservatet,
  • utan Länsstyrelsens tillstånd samla in djur, växt, lav eller svamp för vetenskapliga eller andra studier.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Skyddsår: 2013
Socken: Boge
Karaktär: Våtmarksområde
Areal: ca 87 hektar
Markägare: Naturvårdsverket/Privat
Förvaltare: Länsstyrelsen i Gotlands län
Skyddsform: Naturreservat och Natura 2000

Hitta hit

Hitta hit

Bojsvätar ligger ca 4 km sydväst om Slite, och 2 km väster om Boge kyrka.

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss