Risk för skogsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Rongärde

Vitsippor

Naturreservatet Rongärde, som ligger intill den gamla järnvägsbanken mellan Etelhem och Buttle, utgör ett ovanligt fint exempel på en gotländsk sumpskog, en numera ovanlig naturtyp.

Naturreservatet består av ett 35 hektar stort sumpskogsområde med ett ovanligt rikt inslag av lövträd. Dominerar gör gran, tall, björk och asp, men här finns också gott om ädellövträd som ek och ask. De flesta träd är yngre än 100 år, men det finns också en del äldre, grova, senvuxna träd. Under våren och sommaren står marken delvis under vatten, och många av träden växer på upphöjda socklar. Död ved förekommer rikligt, både i form av stående döda träd och som kullfallna stammar, så kallade lågor.

Det fuktiga lokalklimatet, tillsammans med ett visst ljusinsläpp, har skapat förutsättningar för en rik lavflora. På barken hos ek, ask och asp växer arter som havstulpanlav, korallblylav, olivklotterlav och den mycket sällsynta liten ädellav. På barrträdens bark finner du bland annat gammelgranslav och kattfotslav. Även mossorna är rikt representerade. Bland arter som signalerar höga naturvärden märks blåmossa, långfliksmossa och nålkvastmossa. Kärlväxtfloran domineras av arter som vitsippa, blåbär, ekorrbär, ormbär och olika pyrolaarter.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För allas trivsel och för att bibehålla reservatets natur– och kulturvärden är det viktigt att alla besökare visar hänsyn. Utöver allemansrätten är det inte tillåtet att:

  • bryta kvistar eller på annat sätt skada levande eller dött träd eller buske
  • plocka eller gräva upp växter
  • avsiktligt skada, döda eller samla in djur
  • göra upp eld

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Skyddsår: 2008
Socken: Buttle
Karaktär: Sumpskog
Areal: 38 hektar
Markägare: Privat
Förvaltare: Länsstyrelsen i Gotlands län
Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Hitta hit

Rongärde ligger på ömse sidor om den gamla järnvägsbank som löper söderut från Buttlegårda, 2,7 km väster om Buttle k:a. Järnvägsbanken kan även nås söderifrån om man åker in på en grusväg omedelbart söder om Åkericentralens grustäkt i Etelhem.

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss