Rongärde

Vitsippor

Naturreservatet Rongärde, som ligger intill den gamla järnvägsbanken mellan Etelhem och Buttle, utgör ett ovanligt fint exempel på en gotländsk sumpskog, en numera ovanlig naturtyp.

Naturreservatet består av ett 35 hektar stort sumpskogsområde med ett ovanligt rikt inslag av lövträd. Dominerar gör gran, tall, björk och asp, men här finns också gott om ädellövträd som ek och ask. De flesta träd är yngre än 100 år, men det finns också en del äldre, grova, senvuxna träd. Nära den norra kanten reser sig en riktigt grov gammal tall över krontaket. Under våren och sommaren står marken delvis under vatten, och många av träden växer på upphöjda socklar. Död ved förekommer rikligt, både i form av stående döda träd och som kullfallna stammar, så kallade lågor.

Lavar och mossor
Det fuktiga lokalklimatet, tillsammans med ett visst ljusinsläpp, har skapat förutsättningar för en rik lavflora. På barken hos ek, ask och asp växer arter som havstulpanlav, korallblylav, olivklotterlav och den mycket sällsynta liten ädellav. På barrträdens bark finner du bland annat gammelgranslav och kattfotslav. Även mossorna är rikt representerade. Bland arter som signalerar höga naturvärden märks blåmossa, långfliksmossa och nålkvastmossa. Kärlväxtfloran domineras av arter som vitsippa, blåbär, ekorrbär, ormbär och olika pyrolaarter.

Föreskrifter

För allas trivsel och för att bibehålla reservatets natur– och kulturvärden är det viktigt att alla besökare visar hänsyn. Utöver allemansrätten är det inte tillåtet att:

  • bryta kvistar eller på annat sätt skada levande eller dött träd eller buske
  • plocka eller gräva upp växter
  • avsiktligt skada, döda eller samla in djur
  • göra upp eld

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering

Kontakt

Fakta

Skyddsår: 2008
Socken: Buttle
Karaktär: Sumpskog
Areal: 38 hektar
Markägare: Privat
Förvaltare:
Länsstyrelsen i Gotlands län
Telefon: 010-223 90 00
forvaltning.naturvard.gotland@lansstyrelsen.se
Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Rongärde ligger på ömse sidor om den gamla järnvägsbank som löper söderut från Buttlegårda, 2,7 km väster om Buttle k:a. Järnvägsbanken kan även nås söderifrån om man åker in på en grusväg omedelbart söder om Åkericentralens grustäkt i Etelhem.