Lundar

Läppstekel

Läppstekel

En dryg kilometer väster om Holmhällar ligger naturreservatet Lundar. Här kan du studera ovanliga steklar, plocka svamp eller bara vandra omkring i den öppna tallskogen.

Ett besök i Lundar kan du sommartid kombinera med ett bad vid den fina sandstranden. Lundar naturreservat, som har en areal av 36 hektar, består av ett område med flygsanddyner bevuxna med gammal tallskog. Många av tallarna är knotiga, vridna och vindpinade. Här och var finns solöppna gläntor. I den östra delen av reservatet finns ett område med vackra raukbildningar och en låg klintformation. Naturvärdena är främst knutna till de öppna sanddynerna, vilka utgör viktiga livsmiljöer för en rad arter insekter.

Insekter
I de solvarma gläntorna med blottad sand lever flera arter steklar, däribland de mycket ovanliga arterna läppstekel och gräshoppsstekel. Steklarna gräver larvgångar i solexponerad flygsand nära havet och för att få vindskydd till sina bon behöver de tillgång till avskärmande träd- eller buskbarriärer. Steklarna livnär sig av både nektar och andra insekter, till exempel flugor. De gynnas av torra, varma somrar.

Växtlighet
I Lundar hittar du inte bara sällsynta insekter utan även en del ovanliga växter. Här finns en rik förekomst av ryl, en vintergrön växt som kan förväxlas med lingon och som blommar under juli-augusti. Andra arter som går att hitta i reservatet är gotlandssolvända, sandtimotej och honungsblomster.

Föreskrifter

För allas trivsel och för att bibehålla reservatets natur– och kulturvärden är det viktigt att alla besökare visar hänsyn. Utöver allemansrätten är det inte tillåtet att:

  • föra motordrivet fordon,
  • bryta kvistar eller på annat sätt skada levande eller dött träd eller buske,
  • plocka eller gräva upp växter,
  • avsiktligt skada, döda eller samla in djur,
  • göra upp öppen eld

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Fakta

Skyddsår: 2011
Socken:
Vamlingbo
Karaktär:
Sanddyner, barrskog
Areal:
 36 hektar
Markägare:
Privat
Förvaltare:
Länsstyrelsen i Gotlands län
Telefon: 010-223 90 00
forvaltning.naturvard.gotland@lansstyrelsen.se
Skyddsform:
Naturreservat

Hitta hit

Lundar ligger ca 2 km väster om Holmhällar.