Källinghagen

Agkärret Majvät i Källinghagens naturreservat

Majvät, ett agkärr som är väl synligt från vägen.

Strax väster om Östergarnsberget, intill väg 556 mot Gammelgarns kyrka, ligger det lilla naturreservatet Källinghagen, som kan sägas utgöra en satellit till sin större granne i öster.

Källinghagen domineras av gammal barrskog med inslag av öppna våtmarker, av vilka agmyren Majvät är den största. Skogen är betespräglad och strövvänlig.

Föreskrifter

För allas trivsel och för att bibehålla reservatets natur– och kulturvärden är det viktigt att alla besökare visar hänsyn. Utöver allemansrätten är det inte tillåtet att:

  • föra motordrivet fordon,
  • bryta kvistar eller på annat sätt skada levande eller dött träd eller buske,
  • avsiktligt skada, döda eller samla in djur,
  • göra upp öppen eld.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering

Kontakt

Fakta

Skyddsår: 2005
Socken: Gammelgarn
Karaktär: Våtmark/barrskog
Areal: 11 hektar
Markägare: Naturvårdsverket
Förvaltare:
Länsstyrelsen i Gotlands län
Telefon: 010-223 90 00
forvaltning.naturvard.gotland@lansstyrelsen.se
Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Källinghagen ligger intill vägen mellan Katthammarsvik och Gammelgarn k:a.