Närsholmen

Den röd- och vitrandiga fyren på Närsholmen

Fyren är bara en av sevärdheterna som väntar dig vid Närsholmen.

En av Gotlands bästa fågellokaler, ett område med en rik, betespräglad flora och ett säreget landskap. Det finns många skäl till varför du bara måste besöka Närsholmen!

Närsholmen är en låglänt, flack halvö som till stora delar är uppbyggd av vallar av strandgrus. Växtligheten är starkt präglad av att området under lång tid har använts som betesmark, och stora delar av Närsholmen har karaktären av en "en-savann" med höga, glest stående enar. På den södra delen av halvön finns några större dungar av planterade tallar, och i anslutning till det forna sundet mellan Närsholmen och det gotländska "fastlandet" växer ett mindre parti med lövskog.

Växter
Listan på ovanliga eller på annat sätt intressanta växter på Närsholmen kan göras lång. Ett axplock: grusviva, östkustarv, fågelarv, toppjungfrulin,
krutbrännare, göknycklar och Adam och Eva. På den södra delen av Närsholmen finns Gotlands enda kända växtplats för fältvedel, en ärtväxt som blommar under försommaren.

Fåglar
På Närsholmens välbetade strandängar finns under en stor del av året
ett rikt fågelliv. Till häckfåglarna hör bland annat tofsvipa, strandskata, rödbena, större strandpipare, storspov, skärfläcka, fiskmås och silvertärna. Vår och höst rastar stora flockar av vitkindade gäss och många olika arter vadare på Närsholmens grunda stränder. Vintertid ligger ofta stora flockar av bergänder liksom en hel del salskrakar i vikarna norr och söder om Närsholmen.

Föreskrifter

För allas trivsel och för att bibehålla reservatets natur– och kulturvärden är det viktigt att alla besökare visar hänsyn. Utöver allemansrätten är det inte tillåtet att:

  • vistas inom djurskyddsområdet under tiden 15 mars - 15 juli
  • framföra motordrivet fordon utanför tillåtna körvägar. Parkering får endast ske i direkt anslutning till tillåtna körvägar.
  • ställa upp husvagn
  • rida utanför tillåtna körvägar under tiden 15 mars - 15 juli
  • medföra hund utan koppel under tiden 1 mars - 20 augusti
  • använda radio, bandspelare, musikinstrument eller liknande på ett störande sätt
  • spela golf

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Rastplats Rastplats

Kontakt

Fakta

Skyddsår: 1986
Socken: När
Karaktär: Alvarmark vid havet
Areal: 450 hektar
Markägare: Naturvårdsverket
Förvaltare:
Länsstyrelsen i Gotlands län
Telefon: 010-223 90 00
forvaltning.naturvard.gotland@lansstyrelsen.se
Skyddsform:
Naturreservat och Natura 2000

Hitta hit

Närsholmen ligger drygt 4 km sydost om När kyrka.