Risk för skogsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Lilla Karlsö

Tordmule

Man skulle kunna tro att Lilla Karlsö bara är en mindre version av grannön Stora Karlsö, men så är inte alls fallet. Liksom på Storön finns här höga klintar med tusentals häckande alkfåglar, men ön har en helt egen karaktär, upplevs som kargare och saknar nästan bebyggelse.

Lilla Karlsö är en ö med fågelberg och fårbetade kalkhedar. Ön har en areal av cirka 1,5 kvadratkilometer och består av en nästan cirkelrund högplatå, som är svagt välvd och når en högsta höjd av 66 meter över havet. I norr och söder omges platån av låga slätter, i öster och väster avgränsas den av branta stup. Den norra slätten utgörs av ett rauklandskap, medan den södra är flack och täcks av en serie strandvallar som skapats då havets nivå låg högre än den gör i dag.

Får har betat på Lilla Karlsö i tusentals år, och ön uppvisar ett utpräglat beteslandskap. Områden med relativt tjockt, mullrikt jordtäcke omväxlar med alvarliknande hällmarker. I den södra rasbranten växer gamla, grova och knotiga lövträd som ask, alm, ek, finnoxel och oxel. De får som numera betar på ön är av rasen gutefår, där både baggar och tackor har horn.

Det intensiva fårbetet har gett växtligheten en hedartad karaktär,
där smalbladiga gräs som fårsvingel dominerar, och inslaget av ris är betydande. Drygt 360 arter kärlväxter har påträffats på ön. Till karaktärsarterna hör bland annat luddlosta, alvararv, vildlin, tulkört, solvända, småfingerört, toppjungfrulin, backtimjan, kungsmynta och spåtistel. På ön finns också flera ovanliga växter, till exempel hjorttunga, hjärtstilla, gotländsk nunneört, hylsnejlika, kransborre, blåblommig sminkrot, nässelsnärja, honungsblomster och karlsösallat.

Drygt 70 arter fåglar häckar på ön. I Öster- och Västerbergets branter bor tusentals sillgrisslor, tordmular och storskarvar. Andra vanliga häckfåglar är gråtrut, havstrut, silltrut, fiskmås, silvertärna och småtärna. Över hela ön häckar ejder och i rasbranterna svärta, stor- och småskrake samt gravand. I myren häckar en koloni skrattmåsar samt flera arter änder, bland annat skedand och snatterand. På stränderna häckar vadare som roskarl, rödbena, strandskata, tofsvipa och storspov. Skärpiplärka häckar i efter gotländska förhållanden ovanligt stort antal. I klippbranterna har hussvalor och tornseglare sina bon. I de gamla ihåliga träden bor skogsduva.

Gråsäl uppehåller sig regelbundet vid öns stränder. På ön finns något hundratal snokar. Dessa kännetecknas av en starkt varierande färgteckning, och många är helsvarta. Snokarna lever främst av fisk.

Det har sannolikt aldrig funnits bofasta människor på Lilla Karlsö. Ön har istället utnyttjats säsongsvis för fiske, säljakt och fårbete. På ön finns flera gravar från bronsålder, järnålder och medeltid. På Norderslätt finns flera grunder efter sjöbodar från 1700-talet.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För allas trivsel och för att bibehålla reservatets natur– och kulturvärden är det viktigt att alla besökare visar hänsyn. Utöver allemansrätten är det inte tillåtet att:

 • under tiden 1/2–31/8 beträda eller vistas inom de delar av naturreservatet som omfattas av fågelskydd
 • under tiden 1/3–31/8 vistas på ön utan tillstånd av länsstyrelsen eller av länsstyrelsen förordnad tillsynsman för reservatet. Under tiden 1/9–28/2 äger allmänheten rätt att vistas på ön efter skriftlig anmälan. Besökare skall därvid göra sådan anmälan omedelbart efter ilandstigning vid bryggan på öns östra sida.
 • landstiga på annan plats än vid bryggan på öns östra sida utan tillstånd av länsstyrelsen eller av länsstyrelsen förordnad tillsynsman för reservatet
 • brädsegla, åka vattenskidor eller framföra vattenskoter
 • föra motordrivet fordon
 • flyga över reservatet med luftfarkost på ett störande sätt eller att landa med luftfarkost
 • fiska med annat än handredskap eller att fiska från stranden
 • föra iland hund, katt eller annat sällskapsdjur
 • plocka eller gräva upp växter eller svampar
 • samla insekter, spindlar, snäckor eller sniglar
 • fånga eller döda grod- eller kräldjur
 • fånga fåglar för ringmärkning utan länsstyrelsens tillstånd
 • samla in fossil eller förflytta eller föra bort sten, block eller ilandfluten drivved
 • gräva, hacka, mejsla, rista, borra eller på annat sätt skada mark, fast berg, block eller sten
 • sätta upp tavla, skylt, affisch eller liknande anordning
 • göra upp öppen eld
 • tälta
 • använda radio, bandspelare eller musikinstrument på ett störande sätt utomhus
 • bedriva turisttrafik till ön

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förRast-/övernattningsstuga Rast-/övernattningsstuga

Fakta

Skyddsår: 1955
Socken: Eksta
Karaktär: Fågelberg, kalkhed
Areal: 926 hektar varav 158 hektar land och 768 hektar vatten
Markägare: Naturskyddsföreningen
Förvaltare: Länsstyrelsen i Gotlands län
Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Hitta hit

Lilla Karlsö ligger ca 3,5 km väster om Djupviks fiskeläge i Eksta. Färjetrafik går från Klintehamn.

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss