Risk för skogsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Fide lövskog

Slåtterboden i Fide prästänge

Slåtterboden i Fide prästänge

Är du intresserad av fladdermöss? Då är det till Fide lövskog du ska bege dig en ljum sommarkväll då det börjar mörkna: När det nästan är helt mörkt dyker de upp och börjar jaga insekter i gläntorna och under lövträdens kronor. Fide lövskog ingår i ett av de största sammanhängande lövmarksområdena på södra Gotland. I den sydöstra delen ligger Fide prästänge som är ett välhävdat slåtteränge. 

Områdets naturvärden är främst knutna till de gamla och grova ekarna och askarna. På och i en grov gammal ek lever en mängd olika arter fåglar, lavar och insekter. I reservatet finns även en rik svampflora med många sällsynta arter. I själva slåtteränget växer kärlväxter som är typiska för slåtterängar med lång historia, som gullviva, svinrot och Jungfru Marie nycklar. Hela området är mycket värdefullt för fågellivet. Här häckar bland annat nötväcka, större hackspett och halsbandsflugsnappare.

Fide lövskog har förmodligen den artrikaste fladdermusfaunan på Gotland. Hittills har inte mindre än ett dussin fladdermusarter påvisats i området. Särskilt skyddsvärda är barbastell och fransfladdermus. Barbastellen brukar jaga i skogsgläntor, bryn och längs med skogsvägar som har tät kantvegetation. Den har oftast viloplatser och kolonier bakom lös bark på gamla träd, men använder även hålträd, som det finns gott om i reservatet. Fransfladdermusen har oftast sitt tillhåll i gammal tät skog och kommer ut för insektsjakt i ängen och bryn.

Gynnsamma förhållanden med hög jämn luftfuktighet gör att många arter lavar och mossor trivs i reservatet. Totalt har cirka 30 sällsynta och hotade lavar på ask och ek påträffats i området.

Området har en mer än 2000 år gammal brukningshistoria, och det förekommer rikligt med kulturlämningar som stensträngssystem, odlingsrösen och en husgrund från medeltiden. Längs med grusvägen som skär genom reservatet finns även en ruin efter en gammal smedja.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För allas trivsel och för att bibehålla reservatets natur– och kulturvärden är det viktigt att alla besökare visar hänsyn. Utöver allemansrätten är det inte tillåtet att:

  • avsiktligt bryta kvistar eller på annat sätt skada levande eller dött träd eller buske,
  • skada, plocka eller samla in växter, svampar och lavar,
  • klättra i boträd, samla in djur eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet,
  • göra upp öppen eld. Fältkök eller medhavd grill får dock användas,
  • tälta, annat än en natt på ytan avsedd för parkering (se beslutskartan, bilaga 1),

Det är förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd

  • använda området för organiserade tävlingar, övningar, lägerverksamhet eller liknande,
  • samla in djur, växt, svamp eller lav för vetenskapliga eller andra studier, eller på andra sätt skada eller störa växt- och djurlivet i dessa syften.

Föreskrifterna ovan ska inte utgöra hinder för bär- marksvamp- och blomplockning för husbehov och mindre exkursioner i kunskapsspridande syfte, dock ej fridlysta eller rödlistade kärlväxter.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förRastplats Rastplats

Fakta

Skyddsår: 2014
Socken: Fide
Karaktär: Ett gotländskt änge och lövskog.
Areal: 26 hektar
Markägare: Naturvårdsverket/Privat
Förvaltare: Länsstyrelsen i Gotlands län
Skyddsform: Naturreservat och Natura 2000

Hitta hit

Hitta hit

Fide lövskog ligger utmed väg 504 drygt 1 km nordväst om Fide kyrka. 

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss