Stora Vede

Skogsglänta, stuga, blommor

Naturreservatet Stora Vede nås från VOK-stugan i Follingboskogen. Foto: Cecilia Nygren

Naturreservatet Stora Vede ligger nära Visby i Follingboskogen. Området är ett populärt friluftsområde, och rymmer också höga naturvärden i form av skogs- myr- och alvarmark.

Naturreservatet som är drygt 200 hektar ligger lättillgängligt i Follingboskogen några kilometer öster om Visby. Till området kommer du från parkeringen vid VOK-stugan, varifrån flera motionsspår utgår. Det går också att följa den gamla banvallen från Visby.

I området finns stora områden med äldre barrskogar, våtmarker och öppna hällmarker. I norr gränsar naturreservatet till Ölbäcks naturreservat och bildar ett sammanhängande skydd för Storvide myr, som är ett agkärr. Kärret går över i ett rikkärr där orkidéer trivs och övergår sedan i hällmark.

Området hyser flera rödlistade arter, framför allt många utrotningshotade marksvampar som lever i den äldre barrskogen. Marken har varit skogbevuxen under lång tid och där finns gott om död ved som gillas av hackspettar och olika skalbaggar.

I området bedrivs ett omfattande friluftsliv och Follingboskogen är viktig för föreningslivet och för många gotlänningar för regelbunden motion eller som utflyktsmål. Ett av skälen att skydda reservatet är att det garanterat ska kunna fungera som ett aktivt brukat friluftsområde även i framtiden.

Föreskrifter

Text

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Skyddsår: 2021
Socken: Follingbo
Karaktär: Skog, våtmark, alvarmark
Areal: 204 hektar
Markägare: Naturvårdsverket
Förvaltare:
Länsstyrelsen i Gotlands län
Telefon: 010-223 90 00
forvaltning.naturvard.gotland@lansstyrelsen.se
Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Stora Vede ligger ca 3,5 km öster
om Visby tätort och ca 3 km nordväst om Follingbo
kyrka. Från Dalhemsvägen finns en skylt mot VOK-stugan, där det finns parkeringsplatser.