Risk för skogsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Stora Vede

Skogsglänta, stuga, blommor

Naturreservatet Stora Vede nås från VOK-stugan i Follingboskogen. Foto: Cecilia Nygren

Naturreservatet Stora Vede ligger nära Visby i Follingboskogen. Området är ett populärt friluftsområde, och rymmer också höga naturvärden i form av skogs- myr- och alvarmark.

Naturreservatet som är drygt 200 hektar ligger lättillgängligt i Follingboskogen några kilometer öster om Visby. Till området kommer du från parkeringen vid VOK-stugan, varifrån flera motionsspår utgår. Det går också att följa den gamla banvallen från Visby.

I området finns stora områden med äldre barrskogar, våtmarker och öppna hällmarker. I norr gränsar naturreservatet till Ölbäcks naturreservat och bildar ett sammanhängande skydd för Storvide myr, som är ett agkärr. Kärret går över i ett rikkärr där orkidéer trivs och övergår sedan i hällmark.

Området hyser flera rödlistade arter, framför allt många utrotningshotade marksvampar som lever i den äldre barrskogen. Marken har varit skogbevuxen under lång tid och där finns gott om död ved som gillas av hackspettar och olika skalbaggar.

I området bedrivs ett omfattande friluftsliv och Follingboskogen är viktig för föreningslivet och för många gotlänningar för regelbunden motion eller som utflyktsmål. Ett av skälen att skydda reservatet är att det garanterat ska kunna fungera som ett aktivt brukat friluftsområde även i framtiden.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För allas trivsel och för att bibehålla reservatets natur– och kulturvärden är det viktigt att alla besökare visar hänsyn. Utöver allemansrätten är det inte tillåtet att:

 • framföra motordrivet fordon annat än på infartsvägen till VOK-stugan
  markerad på beslutskarta (bilaga 1) och på parkeringsytor i anslutning till
  VOK-stugan. Förbudet gäller inte elcyklar /sparkcyklar med max 250 w
  motoreffekt. Förbudet gäller heller inte personliga hjälpmedel som
  permobil.
 • parkera motorfordon, husvagn eller släpvagn annat än på parkeringsytor i
  anslutning till VOK-stugan.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Ikon förSkidled Skidled
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förToalett Toalett
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Skyddsår: 2021
Socken: Follingbo
Karaktär: Skog, våtmark, alvarmark
Areal: 204 hektar
Markägare: Naturvårdsverket
Förvaltare: Länsstyrelsen i Gotlands län
Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Hitta hit

Stora Vede ligger ca 3,5 km öster
om Visby tätort och ca 3 km nordväst om Follingbo
kyrka. Från Dalhemsvägen finns en skylt mot VOK-stugan, där det finns parkeringsplatser.

Karta

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss