Vivesholm

Vivesholm

På Vivesholm möter du typiska strandängsväxter, häckande fåglar och fornlämningar - och närheten till Östersjön.

På halvön Vivesholm alldeles nordväst om Klintehamn finns ett av Gotlands finaste strandängsområden. Fågellivet är rikt och här hittar du även många ovanliga växter.

Växtlighet
Områdets flora är artrik och speglar att området har betats under lång tid. På strandängen växer bland annat smultronklöver, salttåg, sumpgentiana, knägräs, kustarun, dvärgarun, ormtunga, slåtterblomma och kattfot. Bland rödlistade kärlväxter kan nämnas knutört, strandnål, strandvedel, saltmålla och honungsblomster. På våren kan man njuta av de rika bestånden av göknycklar och S:t Pers nycklar.

Fåglar
Till områdets många häckande fågelarter hör bland annat gravand, snatterand, skedand, skärfläcka, rödbena, roskarl, större strandpipare och småtärna.

Borg och skans
På Vivesholm finns också rester av en borg som hertig Erik lät bygga år 1396. Den blev stödjepunkt för vitalianernas piratverksamhet men användes bara under två år. 1398 revs den av Tyska ordens högmästare Konrad von Jungingen. I början av 1710-talet lät den dåvarande landshövdingen Sparrfelt uppföra en skans med ett kanonbatteri på Vivesholm. Av borgen och skansen syns idag en 110 x 75 meter stor vallanläggning omgiven av vallgravar samt ett avplanat område som varit uppställningsplats för kanonerna.

Föreskrifter

För allas trivsel och för att bibehålla reservatets natur– och kulturvärden är det viktigt att alla besökare visar hänsyn. Utöver allemansrätten är det inte tillåtet att:

  • göra upp öppen eld,
  • medföra okopplad hund,
  • bedriva draksurfing (kitesurfing) mellan 15:e mars och 30:e juni,
  • framföra motordrivet fordon annat än på anvisad väg.

Det är inte tillåtet att utan Länsstyrelsens tillstånd:

  • använda området för organiserade tävlingar, övningar, lägerverksamhet eller liknande,
  • samla in djur, växter, svampar eller lavar för vetenskapliga eller andra studier, eller på andra sätt skada eller störa växt- och djurlivet.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Skyddsår: 2016
Socken: Sanda
Karaktär: Strandäng
Areal: ca 100 hektar
Markägare: Privata
Förvaltare:
Länsstyrelsen i Gotlands län
Telefon: 010-223 90 00
forvaltning.naturvard.gotland@lansstyrelsen.se
Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Vivesholm ligger ca 1km nordväst om hamnen i Klintehamn och nås från väg 140.