Ålarve

Rosa fält bildas när triften blommar i Ålarve naturreservat

På våren färgas strandängarna i Ålarve rosa av blommande trift. Foto: Malin Wred

Ålarve naturreservat helt nära Ronehamn utgör ett härligt promenadområde längs strandängar vid havet. Perfekt för dig med barnvagn eller rullstol. Glöm inte kikaren och fikakorgen!

Kusten vid Ålarve är ovanligt flikig, och närmast havet utbreder sig flacka, låglänta och fårbetade strandängar. Den sydvästra delen av reservatet är bevuxen med en lågvuxen strandtallskog.

Växter
Vegetationen på strandängarna domineras helt av trift, som kan färga strandängen rosa när den blommar under försommaren. Andra vanliga strandängsväxter är strandmalört, gulkämpar, strandkrypa, revfingerört och gåsört. Inne i vikarna växer säv och blåsäv.

Fåglar
Fågellivet på strandängarna är rikt. Till de häckande arterna hör bland annat fiskmås, silvertärna och småtärna samt vadare som strandskata, rödbena, roskarl, tofsvipa, större strandpipare och skärfläcka. En bit utanför stranden ligger fem mindre skär, av vilka Getorskär är det största. På Getorskär häckar bland annat storskarv, grågås och vitkindad gås,och här finns även en gråtrutkoloni.

Sjömärken
Det höga kummel (sjömärke) som står på Getorskärs östligaste del uppfördes 1858 och användes ursprungligen som inseglingsmärke för de segelfartyg som angjorde Ronehamn. På sydspetsen av Langård står ytterligare ett kummel från samma tid. Kumlen används fortfarande som riktmärken men numera mest vid fisket längs kusten.

Lättillgängligt
Ålarve naturreservat har ställts i ordning med gångbana så att även besökare med funktionsvariation eller de som kommer med barnvagn ska ha möjlighet att njuta av områdets natur. Här finns även en utsiktsplats med ramp.

Föreskrifter

För allas trivsel och för att bibehålla reservatets natur– och kulturvärden är det viktigt att alla besökare visar hänsyn. Utöver allemansrätten är det inte tillåtet att:

  • föra motordrivet fordon och cykla. Motordriven rullstol och cykel får dock framföras på vägen fram till rastplatsen,
  • rida,
  • göra upp eld annat än i medhavd grill,
  • medföra hund som inte är kopplad,
  • under tiden 15 mars - 15 juli vistas på de fem småöar som ingår i naturreservatet.

Serviceinformation

  • Eldplats Eldplats
  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Rastplats Rastplats
  • Tillgänglighet Tillgänglighet

Kontakt

Fakta

Skyddsår: 1999
Socken: Rone
Karaktär: 
Strandäng och barrskog
Areal: 175 hektar
Markägare: Naturvårdsverket
Förvaltare:
Länsstyrelsen i Gotlands län
Telefon: 010-223 90 00
forvaltning.naturvard.gotland@lansstyrelsen.se
Skyddsform:
Naturreservat och Natura 2000

Hitta hit

Ålarve ligger omedelbart söder om Ronehamn.