Risk för skogsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Hoburgsmyr

Hoburgsmyr

Hoburgsmyr är en av norra Gotlands största odikade myrar, och här fanns tidigare ett rikt bestånd av den sällsynta orkidén kärrnycklar; dessa har dock minskat starkt under senare år. Myren har i övrigt en rik flora. Upplevelsen av det botaniskt intressanta i naturreservatet kan dock förtas i hög grad av närheten till ett av Gotlands största kalkstensbrott.

Naturreservat Hoburgsmyr omfattar bland annat en av Gotlands största agmyrar med ett stort omgivande rikkärr. Myren har inga synliga tillflöden, utan får sitt vatten genom markvatten som sipprar fram underifrån. Myren avvattnas genom ett slukhål i den centrala delen. Kantzonerna mellan agmyren och rikkärret är breda och innehåller stora bestånd av knappag. I knappagzonen har det tidigare funnits en av Nordens största populationer av den sällsynta orkidén kärrnycklar, vilket var en av de ursprungliga anledningarna till att området skyddades som naturreservat 1997. Sedan slutet av 1980-talet har populationen av kärrnycklar emellertid minskat kraftigt

Utanför bältena av knappag vidtar örtrika kärr dominerade av halvgräset axag. Här återfinns flera typiska källkärrsväxter såsom majviva, tätört, kärrlilja, kustarun, sumpnycklar, storsileshår och brun ögontröst. Mot skogskanten övergår vegetationen till fuktäng. Även här är vegetationen mycket örtrik med rika förekomster av orkidéer som ängsnycklar, luktsporre och kärrknipprot.

Myren omges på tre sidor av gles och mager tallskog med inslag av gran, ek och oxel. Skogen är överlag luckig och uppvisar tecken på tidigare betesprägel. Här och var finns små hällmarks- och våtmarksområden insprängda, vilket skapar en fin mosaikstruktur med rikligt med brynmiljöer. Särskilt hällmarkerna är mycket fina och uppvisar höga naturvärden.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För allas trivsel och för att bibehålla reservatets natur– och kulturvärden är det viktigt att alla besökare visar hänsyn. Utöver allemansrätten är det inte tillåtet att:

  • föra motordrivet fordon eller cykla utanför anvisad väg och parkeringsplats,
  • bryta kvistar eller på annat sätt skada levande eller döda träd eller buskar,
  • plocka eller gräva upp växter,
  • avsiktligt skada, döda eller samla in djur.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Skyddsår: 1997
Socken: Lärbro
Karaktär: Våtmark
Areal: 170 hektar
Markägare: Naturvårdsverket
Förvaltare: Länsstyrelsen i Gotlands län
Skyddsform: Naturreservat och Natura 2000

Hitta hit

Hitta hit

Hoburgsmyr ligger 4,3 km nordost om Lärbro samhälle.

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss