Risk för skogsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Jusarve skog

Jusarve skog

Naturreservatet Jusarve skog bör du besöka under sensommaren och hösten då du kan hitta en mångfald av olika svamparter, en del ätliga och många sällsynta.

Jusarve skog är ett knappt 40 hektar stort skogsområde med kalkbarrskog på frisk mark. De dominerande trädslagen är tall och gran, men även ek, rönn och björk förekommer. Många av tallarna är gamla, grova och spärrgreniga. Inom reservatet förekommer rikligt med senvuxna granar. Död ved i form av stående torrträd, lågor och högstubbar finns här och var. Buskskiktet domineras av en.

Reservatet har en värdefull kryptogamflora med en riklig förekomst av svampar och lavar. Naturvärdena är främst knutna till de äldre tallarna, de senvuxna granarna, torrträden, högstubbarna och hålträden. I området har påträffats lavar som ringlav, gammelgranslav och kattfotslav samt svampar som svavelriska, korktaggsvampar och jordstjärnor.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För allas trivsel och för att bibehålla reservatets natur– och kulturvärden är det viktigt att alla besökare visar hänsyn. Utöver allemansrätten är det inte tillåtet att:

  • föra motordrivet fordon,
  • bryta kvistar eller på annat skada levande eller dött träd eller buske,
  • avsiktligt skada, döda eller samla in djur,
  • göra upp öppen eld.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Skyddsår: 2002
Socken: Gothem
Karaktär: Barrskog
Areal: ca 39 hektar
Markägare: Naturvårdsverket
Förvaltare: Länsstyrelsen i Gotlands län
Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Hitta hit

Jusarve skog ligger 1,6 km väster om Gothem k:a.

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss