Bälsalvret

Bälsalvret

Här har du kommit till vattnets rike. Blommande rikkärr genomkorsas av porlande vattendrag. Här och var strömmar grundvatten upp i källor där ovanliga växter och mossor trivs. Genom området löper flera grusvallar. En av vallarna var stranden till det forna Littorinahavet i Östersjön för nästan 10 000 år sedan. På vallarna växer idag skog med gamla granar och tallar. Om hösten lyser marken av olika färgglada svampar.

Föreskrifter

För allas trivsel och för att bibehålla reservatets natur– och kulturvärden är det viktigt att alla besökare visar hänsyn. Det är inte tillåtet att utan länsstyrelsens tillstånd:

  • samla in djur, växt, svamp eller lav för vetenskapliga eller andra studier, eller på andra sätt skada eller störa växt- och djurlivet i dessa syften,
  • använda området för organiserade tävlingar, övningar, lägerverksamhet eller liknande.


Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Skyddsår: 2017
Socken: Bäl och Källunge
Karaktär: Sumpskog och våtmark
Areal: 260 hektar
Markägare: Naturvårdsverket och privat
Förvaltare:
Länsstyrelsen i Gotlands län
Telefon: 010-223 90 00
forvaltning.naturvard.gotland@lansstyrelsen.se
Skyddsform:
Naturreservat och Natura 2000

Rubrik

Bälsalvret ligger längs med väg 147 mellan Bäl och Västers.