Bosarve lövskog

En vandringsled slingrar sig genom reservatet Bosarve lövskog.

En del av "Solsvängen", vandringsleden som slingrar sig genom reservatet.

Bosarve lövskog är ett fågelrikt lövskogsområde som ligger strax öster om Sproge kyrka. Området upptas till allra största delen av igenväxande lövskog, betade före detta ängsmarker samt ett änge som ännu hävdas med slåtter "Solsänget". En anlagd natur- och kulturstig slingrar sig genom reservatet och gör det lätt att ta sig fram för och att få uppleva områdets varierande natur samt ta del av all kulturhistoria.

I skogen finns främst ädellövträd, så som lundalm, ek och ask. Speciellt i den sydvästra delen av reservatet finns det gott om riktigt gamla och grova lundalmar. Örtfloran är artrik. Vanligt förekommande är bland annat blå- och vitsippa, gullviva och skogsviol. Av mer ovanliga arter som har hittats i reservatet kan nämnas desmeknopp och gotländsk
nunneört.

Solsänget är ett välhävdat och varierat änge med rik flora. I änget finns åtskilliga lämningar från äldre järnålder. Här finns också en slåtterbod. Med bil nås änget via skyltad infart från Hallbåter i Levide.

Som man kan vänta sig i ett så varierat och lummigt lövskogsområde är även fågellivet rikt.Till de häckande arterna hör bland annat mindre hackspett, skogsduva, härmsångare, stenknäck och halsbandsflugsnappare.

Naturreservatet Bosarve lövskog ligger på vad som en gång i tiden var en smal landtunga mellan Mällingsmyr i norr och Mästermyr i söder. Området har brukats kontinuerligt ända sedan stenålder. Från bronsålder (cirka 1 800 f.Kr.) finns flera storrösen. Under äldre järnålder, vid tiden för Kristi födelse, är jorden för första gången uppdelad på enskilda gårdar och inhägnad. Från denna tid härstammar de åtta stenhusgrunderna i Solsänget. Den första kartan över området, från år 1700, visar att landtungan då bestod av hagmark i norr och väster. Ängsmarken var koncentrerad till ett område från Bosarve gård in i Levide socken ned mot Mästermyr. I anslutning till gårdarna, men även här och var i ängsmarken, fanns insprängda små och ofta oregelbundet formade åkrar. Ett exempel på en sådan åker är Rojraker i den sydvästra delen av reservatet. Denna åker har fortfarande kvar sina former från 1700-talet!

Ett bra sätt att bekanta sig med naturreservatet Bosarve lövskog är att gå den drygt 2 kilometer långa natur- och kulturstig som löper genom området, "Solsvängen".

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För allas trivsel och för att bibehålla reservatets natur– och kulturvärden är det viktigt att alla besökare visar hänsyn. Utöver allemansrätten är det inte tillåtet att:

 • föra motordrivet fordon utanför de vägar som markerats med heldragen svart linje på kartan,
 • bryta kvistar eller på annat sätt skada levande eller dött träd eller buske,
 • plocka eller gräva upp växter,
 • avsiktligt skada, döda eller samla in djur,
 • göra upp öppen eld.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förRidled Ridled
 • Ikon förTorrdass Torrdass
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Skyddsår: 2008
Socken: Levide och Sproge
Karaktär: Lövskog
Areal: ca 61 hektar
Markägare: Privata/Naturvårdsverket
Förvaltare: Länsstyrelsen i Gotlands län
Skyddsform: Naturreservat 

Hitta hit

Hitta hit

Bosarve lövskog ligger ca 1 km öster om Sproge k:a. Infart antingen från väg 140, strax norr om Sproge k:a, eller från Hallbåter i Levide socken (vägvisare "Solsänget").

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss