Västra märgelgraven

Vattenrall

Vattenrallen håller sig oftast i vassen, så den kan vara svår att fånga med kikaren.

Detta är ett litet charmigt naturreservat med möjlighet till närkontakt med flera arter fåglar.

Naturreservatet Västra märgelgraven utgörs av ett vattenfyllt före detta lertag beläget ute på den numera helt utdikade Lingmyr, två kilometer nordväst om Grötlingbo kyrka. De dammar som har bildats är numera starkt igenväxta av en frodig vegetation av bland annat björk, vide, vass och kaveldun, och området hyser ett rikt och varierat fågelliv.

Fåglar
Till de fågelarter som regelbundet häckar i reservatet hör bland annat smådopping, svarthakedopping, vattenrall, rörhöna, näktergal, kärrsångare, rörsångare och sävsparv. Vissa år har området lockat till sig ovanligare arter som flodsångare, vassångare och pungmes. Över Lingmyr ser man ofta jagande rovfåglar som ormvråk, röd glada, havsörn och kungsörn.

Gömsle
Bakom ett skyltställ vid reservatets nordöstra gräns börjar en 100 meter lång stig som leder fram till ett skärmgömsle. I ”planket” finns gluggar som gör det möjligt att studera/fotografera områdets fåglar på nära håll utan att störa dem.

Föreskrifter

För allas trivsel och för att bibehålla reservatets natur– och kulturvärden är det viktigt att alla besökare visar hänsyn. Utöver allemansrätten är det inte tillåtet att:

  • Skada, döda eller fånga fåglar,
  • avlägsna eller skada fågelbon och ägg eller på annat sätt medvetet störa områdets fågelliv.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering

Kontakt

Fakta

Skyddsår: 1953
Socken: Havdhem
Karaktär: Ett fågelrikt vattenfyllt lertag.
Areal: 4 hektar
Markägare: Region Gotland
Förvaltare:
Länsstyrelsen i Gotlands län
Telefon: 010-223 90 00
forvaltning.naturvard.gotland@lansstyrelsen.se
Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Västra märgelgraven ligger 1,3 km sydväst om Havdhems samhälle.