Käldänge

Käldänge

Man kan ana av namnet att Käldänge (kälde = källa) är ett ovanligt blött änge. På våren står delar av änget under vatten, vilket ger det  karaktären av ett lövkärr. I änget hittar du många spännande växter av vilka en del inte är så vanliga på Gotland.

Närmare 150 arter kärlväxter har påträffats i Käldänge. Till de dominerande arterna i de skuggigare och fuktigare delarna av änget hör bland annat humleblomster, midsommar-blomster, smörblomma, ängsruta och ängssyra. På de mer öppna delarna är ljuskrävande arter som mandelblom, brudbröd, höskallra, svinrot, klasefibbla, vänderot, krissla och ängsvädd vanliga. Här växer också orkidéer som krutbrännare, nattviol och brudsporre. I reservatet förekommer också en del mindre vanliga arter som blodtopp (talrik), gökblomster, korskovall, myska och desmeknopp.

Sällsynt fjäril
Blodtoppblomvecklaren är en liten fjäril som förekommer här i Käldänge. Dess larver lever i blomman av blodtopp, och arten är i Sverige påträffad endast på ett 20-tal platser på östra Gotland!

Fåglar
Både änget och den omkringliggande lövskogen är rik på fåglar, inte minst hålhäckande arter som talgoxe, blåmes, nötväcka, halsbandsflugsnappare, stare och skogsduva. Både större och mindre hackspett ses regelbundet i änget.

Föreskrifter

För allas trivsel och för att bibehålla reservatets natur– och kulturvärden är det viktigt att alla besökare visar hänsyn. Utöver allemansrätten är det inte tillåtet att:

  • Föra motordrivet fordon,
  • bryta kvistar eller på annat sätt skada levande eller dött träd eller buske,
  • plocka eller gräva upp växter,
  • göra upp eld,
  • tälta.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Rastplats Rastplats

Kontakt

Fakta

Skyddsår: 1996
Socken: Etelhem
Karaktär: Ett gotländskt änge
Areal: 6 hektar
Markägare: Naturvårdsverket
Förvaltare:
Länsstyrelsen i Gotlands län
Telefon: 010-223 90 00
forvaltning.naturvard.gotland@lansstyrelsen.se
Skyddsform: 
Naturreservat och Natura 2000

Hitta hit

Käldänge ligger ca 1,4 km öster om Garda k:a. Infartsvägen (strax norr om avtagsvägen till Lau/När) skyltad Käldänge  Naturreservat