Risk för skogsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Fjälängar

Fjälängar. Foto:Malin Wred

Fjälängar och dess ödegård ligger verkligen isolerat, och det kan inte ha varit lätt att leva här en gång tiden. Numera är området ett kulturhistoriskt intressant besöksmål, med en natur som i hög grad formats av människor.

Här mellan Fjälmyr och barrskogen och hällmarkerna i väster låg en gång i tiden en gård som troligen varit bebodd från romersk järnåldern fram till mitten av 1300-talet. Därefter har gården legat öde. Det långvariga brukandet har i hög grad satt sin prägel på områdets natur. Den centrala delen av området utgörs till stor del av öppen hagmark med många gamla ekar, askar och aspar. På lövträden växer ett stort antal sällsynta lavar, och på en gammal klappad (hamlad) ask har man hittat ett 60-tal lavarter, vilket torde vara gotländskt rekord!

I reservatet har även påträffats ett stort antal sällsynta svampar.

I reservatet finns dels en del husgrunder, dels ett par rekonstruerade medeltida hus.

Läs mer om de rekonstruerade medeltida husen, gravfältet och andra kulturminnen i reservatet här.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För allas trivsel och för att bibehålla reservatets natur– och kulturvärden är det viktigt att alla besökare visar hänsyn. Utöver allemansrätten är det inte tillåtet att:

  • avsiktligt skada levande eller dött träd eller buske.

Det är förbjudet att utan länsstyrelsens tillstånd

  • använda området för organiserade tävlingar, övningar, lägerverksamhet eller liknande,
  • samla in djur, växt, svamp eller lav för vetenskapliga eller andra studier, eller på andra sätt skada eller störa växt- och djurlivet. Observera dock att insamling av vissa arter även kan vara reglerad i artskyddsförordningen (2007:845).

Föreskrifterna ovan ska inte utgöra hinder för

  • bär-, marksvamp- och blomplockning för husbehov, dock får inte fridlysta eller rödlistade kärlväxter plockas eller skadas,
  • att exkursioner i kunskapsspridande syfte genomförs, med samma begränsningar som punkten ovan.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förEldplats Eldplats
  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förRastplats Rastplats
  • Ikon förStig Stig

Fakta

Skyddsår: 2017
Socken: Ala
Karaktär: Kulturhistoria
Areal: 52 hektar
Markägare: Privata/Naturvårdsverket
Förvaltare: Länsstyrelsen i Gotlands län
Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Hitta hit

Fjälängar ligger ca 6 km SV om Ala kyrka.

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss