Dagghagen

Dagghagen

Dagghagen består till stor del av svårtillgänglig sumpskog där naturen skött sig själv under lång tid, här finns många nedfallna och döda träd. Man kan följa en stig en bit in i skogen, och för den som ger sig in bland träden väntar ett riktigt djungeläventyr! Mer tillgängligt är det vackra och växtrika Hammarsänget.

Naturreservat Dagghagen har en areal av drygt 1,8 kvadratkilometer och består till stor del av äldre barrdominerad sumpskog med relativt stort inslag av björk, ask och ek. Skogen har i stor utsträckning karaktär av naturskog. Delar av området hyser rikligt med grov, död ved.

Död ved – en förutsättning för liv
Det finns alltför lite död ved i våra gotländska skogar – de är alldeles för ”välstädade”. I en urskog kan mängden död ved uppgå till över 100 kubikmeter per hektar, medan det i en brukad produktionsskog kanske bara finns 5-10 kubikmeter död ved per hektar och inte sällan ännu mindre. I Sverige finns flera tusen arter djur, växter och svampar som är beroende av tillgång på död ved för att kunna överleva långsiktigt. Cirka 1300 av Sveriges totalt 4400 arter skalbaggar och drygt en fjärdedel av alla svenska svampar är beroende av död ved. Många av dessa vedlevande arter har minskat starkt under senare delen av 1900-talet och är i dag sällsynta eller till och med utrotningshotade.

Hammarsänget
Hammarsänget är ett välhävdat, ekdominerat änge med en osedvanligt artrik örtflora. Vanliga är bland annat vitsippa, gullviva, maj- och knölsmörblomma, mandelblom, svinrot, humleblomster, höskallra, korskovall, teveronika, vitmåra, sammetsdaggkåpa, käringtand och sibirisk björnloka. Av orkidéer förekommer bland annat S:t Pers nycklar, Johannesnycklar, brudsporre, tvåblad och vit skogslilja. Den på Gotland ovanliga ängstoppklockan växer på flera ställen i änget.

Fåglar och fladdermöss
Fågellivet i reservatet är rikt. Till de häckande arterna hör bland annat spillkråka, mindre hackspett, skogsduva, morkulla, halsbandsflugsnappare och stenknäck. Hammarsänget med omgivande lövdominerade marker utgör under sommaren jaktmarker för flera olika arter fladdermöss, bland annat nordfladdermus, vattenfladdermus, trollpipistrell, tajgafladdermus, fransfladdermus och långörad fladdermus.

Vandringsstigar
Ett bra sätt att bekanta sig med reservatet är att gå någon av de två stigar – 800 meter respektive 2 kilometer långa – som har anlagts genom området.

Föreskrifter

För allas trivsel och för att bibehålla reservatets natur– och kulturvärden är det viktigt att alla besökare visar hänsyn. Utöver allemansrätten är det inte tillåtet att:

 • bryta kvistar eller på annat sätt skada levande eller dött träd eller buske,
 • plocka eller gräva upp växt eller på träd växande svamp,
 • avsiktligt störa, skada, döda eller samla in djur,
 • göra upp öppen eld - Medhavd grill eller fältkök får dock användas,
 • föra motordrivet fordon utanför anvisad väg,
 • tälta eller ställa upp husvagn.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Rastplats Rastplats
 • Stig Stig
 • Torrdass Torrdass

Kontakt

Fakta

Skyddsår: 2008
Socken: Lärbro och Hellvi
Karaktär: Ett gotländskt änge och barrsumpskog
Areal: ca 182 hektar
Markägare: Naturvårdsverket, Visby stift och privata
Förvaltare:
Länsstyrelsen i Gotlands län
Telefon: 010-223 90 00
forvaltning.naturvard.gotland@lansstyrelsen.se
Skyddsform:
Naturreservat och Natura 2000

Hitta hit

Dagghagen ligger drygt 3 km sydväst om Hellvi k:a och omedelbart söder om väg 674; kör in vid vägvisare "Hammarsängen"