Furilden

Furilden

Tack vare lokalt engagemang är Furildens naturreservat numera mycket lättillgängligt, även för dig som kommer med barnvagn eller i rullstol. Från P-platsen innanför Östervik leder en hårdgjord stig till en anpassad grillplats och vidare cirka 800 meter till ett fågeltorn med ramp. Från fågeltornet har man god utsikt över de fågelrika strandängarna innanför Fitudden.

Naturreservatet har en areal av 1,3 kvadratkilometer, varav ungefär två tredjedelar täcks avbarrskog. Tall är det dominerande trädslaget. Skogen i den centrala och södra delen avområdet är starkt betespräglad och präglas av relativt glest stående gamla grova och knotiga tallar, av vilka många är spärrgreniga och står solbelysta, något som gynnar många olika arter vedlevande insekter. Av buskar förekommer främst en, nypon och hagtorn. Skogen har en rik örtflora. Inom den skogklädda delen av området finns flera mindre våt-marker och fuktstråk.

Strandängen
Den nordöstra delen av reservatet utgörs av ett drygt 20 hektar stort strandängsområde som nästan helt saknar träd och buskar. Speciellt på strandängen är fågellivet rikt, och här häckar bland annat grågås, gravand, skedand, storspov, strandskata, tofsvipa, större strandpipare, rödbena, fiskmås, silvertärna och småtärna. I nordost ser man den låglänta ön Skenholmen som även den har ett rikt fågelliv med bland annat häckande dvärgmås.

Vandringsstig
Ett utmärkt sätt att bekanta sig med naturreservatet är att gå den 2 kilometer långa vandringsstig som går genom området.

Föreskrifter

För allas trivsel och för att bibehålla reservatets natur– och kulturvärden är det viktigt att alla besökare visar hänsyn. Utöver allemansrätten är det inte tillåtet att:

 • under tiden 15 mars-15 juli beträda eller vistas inom den del av reservatet som markerats på reservatskartan,
 • föra motordrivet fordon annat än på anvisad parkeringsplats,
 • göra upp eld,
 • bryta kvistar eller på annat sätt skada levande eller dött träd eller buske,
 • plocka eller gräva upp växter,
 • avsiktligt döda, skada eller samla in djur.

Serviceinformation

 • Eldplats Eldplats
 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Rastplats Rastplats
 • Stig Stig
 • Tillgänglighet Tillgänglighet
 • Utsiktstorn/fågeltorn Utsiktstorn/fågeltorn

Kontakt

Fakta

Skyddsår: 2009
Socken: Rute
Karaktär: Strandäng
Areal: 131 hektar
Markägare: Privat
Förvaltare:
Länsstyrelsen i Gotlands län
Telefon: 010-223 90 00
forvaltning.naturvard.gotland@lansstyrelsen.se
Skyddsform:
Naturreservat och Natura 2000

Hitta hit

Furilden naturreservat ligger på den nordligaste delen av ön Furilden, ca 8 km sydost om Rute kyrka.