Aktuella varningsmeddelanden i Gotlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Sojdmyr

Sojdmyr

Längs med väg 146 breder en gammal kalkbarrskog ut sig. Naturen är varierad med både skog, myrar och alvarmarker.

Kalkbarrskog finns i kalkrika och ofta grusiga miljöer med rörligt markvatten. Här i Sojdmyrs kalkbarrskog har gran och tall fått växa sig gamla. Träden har vuxit långsamt och död ved har blivit liggande på marken. I den här typen av skog kan du hitta många olika svampar. Här finns bland annat de ovanliga och rödlistade svamparna gul lammticka, lammticka, flattoppad klubbsvamp, svartgrön spindling och blåfotad fagerspindling. Laven gammelgranlavs ger granarnas stammar en grå färg och vittnar om en lång kontinuitet av skog. I den gamla skogen trivs också flera intressanta insekter.

I reservatets centrala delar finns flera olika våtmarker. De flesta är så kallade agmyrar där halvgräset ag dominerar men det finns också rikkärr med en mångfald av orkidéer. I juli blommar ängsnycklar, kärrknipprot och brudsporre. Lite tidigare på året kan du få se majviva blomma - en rosablommande släkting till gullvivan.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För allas trivsel och för att bibehålla reservatets natur– och kulturvärden är det viktigt att alla besökare visar hänsyn. Utöver allemansrätten är det inte tillåtet att:

  • avsiktligt skada levande eller dött träd eller buske,
  • göra upp öppen eld. Fältkök får dock användas.

Det är förbjudet att utan länsstyrelsens tillstånd

  • använda området för organiserade tävlingar, övningar, lägerverksamhet eller liknande,
  • samla in djur, växt, svamp eller lav för vetenskapliga eller andra studier, eller på andra sätt skada eller störa växt- och djurlivet i dessa syften.

Föreskrifterna ovan ska inte utgöra hinder för

  • bär-, marksvamp- och blomplockning för husbehov, dockfår ej fridlysta eller rödlistade kärlväxter plockas,
  • mindre exkursioner i kunskapsspridande syfte, dock får ej fridlysta eller rödlistade kärlväxter plockas.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Skyddsår: 2018
Socken: Gothem
Karaktär: Kalkbarrskog och våtmarker
Areal: ca 187 hektar
Markägare: Privata
Förvaltare: Länsstyrelsen i Gotlands län
Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Hitta hit

Sojdmyr ligger längs med väg 146 strax sydväst om Gothem.

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss