Grodvät

Kärrknipprot

Grodvät är ett botaniskt intressant våtmarksområde som ligger vid den sydöstra stranden av sjön Tingstädeträsk. Här i övergången mellan sjö och skog hittar du ett stort antal olika växter, både sådana som hör hemma i agmyrar och sådana som bara växer i rikkärr.

Längs sjöns strand löper en låg vall som skapats av isens rörelser vid islossningen. Innanför denna så kallade strandbarrikad finns sammanhängande bestånd av ag och knappag med inslag av kärrsilja, strandlysing, strandklo, fackelblomster, toppfrossört, vattenklöver, vattenmynta, kärrdunört, kärrknipprot och pors.

Rikkärr
De kärr som kantar ag- och knappagkärren domineras av ett annat halvgräs, axag, en art som bara växer där det finns rörligt grundvatten nära markytan. Vegetationen i dessa axagkärr är rik. Här hittar du bland annat kärrlilja, majviva, kustarun, blodrot, vildlin, storsileshår, fjälltätört, orkidéerna flugblomster, sumpnycklar, ängsnycklar, brudsporre, luktsporre och honungsblomster samt stora mängder brun ögontröst. Den sistnämnda lever som halvparasit på axag. Den blommar sent, först i augusti-september.

Föreskrifter

För allas trivsel och för att bibehålla reservatets natur– och kulturvärden är det viktigt att alla besökare visar hänsyn. Utöver allemansrätten är det inte tillåtet att:

  • föra motordrivet fordon,
  • bryta kvistar eller på annat sätt skada levande eller dött träd eller buske,
  • plocka eller gräva upp växter,
  • avsiktligt skada, döda eller samla in djur,
  • göra upp öppen eld. Medförd grill eller fältkök får dock användas.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Rastplats Rastplats

Kontakt

Fakta

Skyddsår: 2004
Socken: Hejnum och Tingstäde
Karaktär: Våtmarker
Areal: 37 hektar
Markägare: Naturvårdsverket/
Privat
Förvaltare:
Länsstyrelsen i Gotlands län
Telefon: 010-223 90 00
forvaltning.naturvard.gotland@lansstyrelsen.se
Skyddsform:
Naturreservat och Natura 2000

Hitta hit

Grodvät ligger vid den östra stranden av Tingstädeträsk.