Hällholmen

Hällholmen

Hällholmen var en gång i tiden verkligen en holme som fram till slutet av 1800-talet helt omgavs av vatten. Hällholmen låg då nämligen ute i den södra delen av sjön Storträsk som ingick i det vidsträckta och 3500 hektar stora våtmarkskomplexet Martebomyr.

Numera är Martebomyr i stort sett helt utdikad och till största delen omvandlad till åkermark, och Hällholmen omges i stället av mager tallskog, vätar och hällmark. Själva Hällholmen är främst bevuxen med tallskog och en, men här och var finns öppna gläntor med rik örtflora.

Idegranar
Hällholmen är ett av Gotlands äldsta naturskyddade områden – holmen fridlystes redan 1916– och skälet till fridlysningen var det rika bestånd av idegran som finns på holmen. Vid en inventering 1976-77 påträffades närmare 800 idegranar av vilka nästan 500 var träd-formade. De största är cirka sex meter höga. Idegranarna växer rikligast i reservatets södra del samt längs den gamla strandvall som löper runt holmen.

Föreskrifter

För allas trivsel och för att bibehålla reservatets natur– och kulturvärden är det viktigt att alla besökare visar hänsyn. Utöver allemansrätten är det inte tillåtet att:

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Fakta

Skyddsår: 1916 (Gotlands första)
Socken: Bro
Karaktär: Tallskog
Areal: 5 hektar
Markägare: Privat
Förvaltare:
Länsstyrelsen i Gotlands län
Telefon: 010-223 90 00
forvaltning.naturvard.gotland@lansstyrelsen.se
Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Hällholmen ligger 700 m sydost om Etebols i Lummelunda socken.