Risk för skogsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Fonnsänget

Fonnsänget

Fonnsänget. Foto: Sebastian Bolander

Fonnsänget bjuder dess besökare på upplevelsen av en rikt blommande löväng, där fagning och slåtter har bedrivits under lång tid. I änget finns även ett gårdskors där det hålls frilufts-gudstjänster. Vill man gå på upptäcktsfärd är det ett tips att ta sig in i den lite tätare ädellövskogen.

Naturreservatet ligger mitt mellan Visby och Hemse, lättillgängligt beläget utmed väg 142. Änget är ett tidigare kyrkoreservat som har skötts med traditionella metoder så som fagning och slåtter under lång tid fram till år 2015 då ängshävden upphörde.

Ängsmarken på Gotland har minskat drastiskt sedan 1800-talet och kan komma att helt försvinna om skötseln upphör. En viktig uppgift för naturvårdsförvaltningen blir att åter starta upp ängshävden i Fonnsänget och säkerställa att den så karaktäristiska änges-floran får finnas kvar.

I änget står ett gårdskors som underhålls av markägaren. Här håller Hejde och Väte församlingar friluftsgudstjänster två gånger om året. I augusti månad klipps en stig i gräset från parkeringen till Gårdskorset för att öka tillgängligheten för besökarna.

Stora delar av reservatet har tätvuxen ädellövskog med flera fornlämningar i form av stenformationer. I den täta och skuggiga skogen är marken bitvis täckt av gröna mosskuddar men exempelvis blåsippor och myskmadra går att finna.

Väg 142 delar reservatet i två delar med änget och ädellövskogen västerut och en trädklädd betesmark österut. Den trädklädda betesmarken kan vara svår att besöka då parkeringen ligger på fel sida av vägen.

I Fonnsänget finns höga naturvärden i form av strukturer och arter som är viktiga att bevara för att gynna den biologiska mångfalden. I reservatet finns en del rödlistade arter, så som marksvampar och lavar. Dessa är knutna till de äldre träden. De kan vara svåra att upptäcka, men för den som vill göra en ovanlig upptäckt finns taggig hjorttryffel, pälsticka, oxtungsvamp, ädellav och lunglav att finna.

 

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För allas trivsel och för att bibehålla reservatets natur– och kulturvärden är det viktigt att alla besökare visar hänsyn. I Fonnsänget gäller endast allemansrätten.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förRastplats Rastplats

Fakta

Skyddsår: 2020
Socken: Väte
Karaktär: Ett gotländskt änge och ädellövskog
Areal: 15 hektar
Markägare: Svenska Kyrkan
Förvaltare: Länsstyrelsen i Gotlands län
Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Hitta hit

Fonnsänget ligger utmed väg 142 strax söder om Väte kyrka.

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss