Mojner

Mojner

Mojner naturreservat ligger nära stranden drygt 3 kilometer söder om Slite och består huvudsakligen av tät barrsumpskog.

Reservatet har bildats för att skydda ett 30 hektar stort skogsområde som huvudsakligen består av tät sumpskog av gran, med inslag av lövträd som björk, rönn och ek. I skogen finns gott om både stående döda träd och lågor i olika stadier av förmultning. Speciellt de senare utgör livsmiljö för en mängd olika arter insekter och svampar.

Växter
Växtligheten i skogen domineras av olika arter mossor, ris som blåbär och lingon samt örter som stenbär, liljekonvalj och ekorrbär. Där skogen är lite öppnare finner man även blåsippa, midsommarblomster, ormbär, vitpyrola och skogsknipprot.

Fåglar
I reservatet häckar många olika arter fåglar, bland annat morkulla, större hackspett, spillkråka, nötskrika, taltrast, rödvingetrast och gärdsmyg.

Föreskrifter

För allas trivsel och för att bibehålla reservatets natur– och kulturvärden är det viktigt att alla besökare visar hänsyn. Utöver allemansrätten är det inte tillåtet att:

  • bryta kvistar eller på annat sätt skada levande eller döda träd eller buskar
  • plocka eller gräva upp växter
  • avsiktligt skada, döda eller samla in djur
  • göra upp eld

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Fakta

Skyddsår: 1999
Socken:
Boge
Karaktär:
Sumpskog
Areal:
 31 hektar
Markägare:
Privata
Förvaltare:
Länsstyrelsen i Gotlands län
Telefon: 010-223 90 00
forvaltning.naturvard.gotland@lansstyrelsen.se
Skyddsform:
Naturreservat och Natura 2000

Hitta hit

Mojner ligger strax innanför kusten, 3,5 km söder om Slite.