Risk för skogsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Lindeberget

Lindeberget, Foto: Magnus Martinsson

Just norr om Linde kyrka, omkring en halvmil norr om Hemse samhälle ligger naturreservatet Lindeberget. Från Linde gamla skolhus finns trappor som leder upp på berget. Härifrån är utsikten över det flacka landskapet slående och det finns en fin rastplats med grillmöjligheter. En markerad vandringsled finns i området. Två stora fornborgar med nedrasade rester efter gamla murverk finns på den norra delen av berget.

Lindeberget består av en markant inlandsklint som höjer sig högt över det flacka landskapet söder om Lojstahajd. Bergets platå har en påtagligt kullig yta och ligger på en höjd av mellan 51 och 63 meter. Klintarna består av 20 till 30 meter höga stup som är särskilt markanta åt väster, norr och öster. Från bergets krön har man praktiskt taget fri utsikt åt dessa håll, vilket gör området till ett omtyckt besöksmål. De brant stupande klintarna hyser ovanliga och intressanta livsmiljöer i form av skuggiga lodytor, överhängande klippor, vittrade kalkblock och skuggiga rasbranter. Skogen i nordbranten är bitvis högrest och dominerad av gran. Uppe på berget finns böljande avsnitt där berggrunden är uppbyggd av revkalksten. Delar av platån saknar lösa jordlager och består av hårt vittrade hällmarksalvar. Karst i form av påtagligt vittrade sprickor finns på många platser. I östra delen av klinten finns en så kallad torrdal som bildats genom erosion av smältvatten från inlandsisen. På västra delen av berget finns markanta svallade fossila strandvallar av kalkgrus.

Lindeberget utgör ett fint exempel på en inlandsklint bestående av en mosaik med åldriga barrblandskogar och alvarmarker med mycket höga naturvärden. Området är mycket artrikt och hyser ett stort antal sällsynta och rödlistade arter. I stupen på den norra delen av berget växer den ovanliga ormbunken kalkbräken. På klintarna finns vackra bestånd med hylsnejlika. Alvarmarkerna är örtrika och hyser arter som solvända, axveronika, backtimjan, lundtrav, backsmultron och den ovanliga arten alvarveronika. Området hyser en lång rad arter storsvampar som tydligt visar att berget täckts av skog under lång tid. Hit hör svartgrön spindling, blåfotad fagerspindling, gul lammticka och svart taggsvamp. Den ovanliga pistagespindlingen har här sina enda kända växtplatser i Norden.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För allas trivsel och för att bibehålla reservatets natur– och kulturvärden är det viktigt att alla besökare visar hänsyn. Utöver allemansrätten är det inte tillåtet att:

 • borra, hacka, spränga, rista, gräva, måla eller på något sätt skada eller bortföra berg, jord eller sten,
 • framföra motordrivet fordon utanför väg markerad med röd heldragen linje på karta, bilaga 3 i beslutet,
 • avsiktligt skada levande eller dött träd eller buske,
 • skada, plocka eller samla in växter, svampar och lavar,
 • göra upp öppen eld annat än vid iordningsställda grillplatser.

Det är förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd:

 • använda området för organiserade tävlingar, övningar, lägerverksamhet eller liknande med mer än 50 deltagare,
 • samla in djur, växt, svamp eller lav för vetenskapliga eller andra studier, eller på andra sätt skada eller störa växt- och djurlivet i dessa syften.

Föreskrifterna ovan ska inte utgöra hinder för:

 • bär- marksvamp- och blomplockning för husbehov, dock får ej fridlysta eller rödlistade kärlväxter plockas,
 • mindre exkursioner i kunskapsspridande syfte, dock får ej fridlysta eller rödlistade kärlväxter plockas,
 • innehavare av särskild rätt till jakt att jaga rådjur, vildsvin/korsningsgris eller hare eller att transportera ut fällt vildsvin/ korsningsgris med terrängskoter, t.ex. s.k. fyrhjuling. Vid körning i terräng ska särskild försiktighet iakttas för att undvika skador på mark och vegetation,
 • traditionell eldning på klinten i samband med valborgsfirande.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förRastplats Rastplats

Fakta

Skyddsår: 2019
Socken: Linde
Karaktär: Inlandsklint
Areal: 82,4 hektar
Markägare: Privat
Förvaltare: Länsstyrelsen i Gotlands län
Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Hitta hit

Naturreservatet Lindeberget ligger precis norr om Linde kyrka, väster om väg 142.

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss