Björkume

Björkume

Björkume är ett lättillgängligt naturreservat som inbjuder till långa promenader. Du kan också med bil ta dig till strandbodarna vid Allstädar, en plats som för dig nära havet.

Reservatet omfattar ett närmare 240 hektar stort skogs- och myrområde och sträcker sig från väg 149 ned till stranden mellan Stenkyrkehuk och Burge. Skogen består huvudsakligen av en gles och örtrik tallskog, men närmast havet är skogen tätare, och här finns också ett betydande inslag av gran. På strandsluttningen söder om strand-bodarna vid Allstädar förekommer rikligt med idegran.

Våtmarker
Områdets talrika våtmarker utgörs dels av vegetationsfattiga blekevätar, som normalt torkar ut på sommaren, dels av botaniskt rika källkärr, som bevattnas av framträngande grundvatten och är blöta året runt. Vegetationen i blekevätarna domineras av gräs och halvgräs. I vätarna finns ofta helt vegetationsfria områden med bleke, det vill säga kalk-gyttja. I källkärren har vegetationen en helt annan sammansättning. Här växer bland annat, slåtterblomma, vildlin, ängsvädd, majviva, kärrlilja, storsileshår, kustarun, sumpgentiana och brun ögontröst. Man hittar även orkidéer som brudsporre, lukt-sporre, kärrknipprot och sumpnycklar.

Vacker kustklint med grottor
Från naturreservatets södra gräns till Rönnklint (Skarklint) löper en cirka 30 meter hög kustklint parallellt med och några tiotal meter innanför stranden. Strax norr om Rönnklint viker klinten av inåt land och får ett uppsplittrat utseende. I klinten finns flera grottor. På sluttningen ned mot stranden vid Allstädar ligger ett strandgrusområde med markanta strandvallar.

Föreskrifter

För allas trivsel och för att bibehålla reservatets natur– och kulturvärden är det viktigt att alla besökare visar hänsyn. Utöver allemansrätten är det inte tillåtet att:

  • föra motordrivet fordon eller cykla utanför anvisad väg och parkeringsplats (se karta),
  • ställa upp eller parkera husvagn eller övernatta i husbil,
  • tälta,
  • lägga upp båt utan förvaltarens tillstånd,
  • bryta kvistar eller på annat sätt skada levande eller döda träd eller buskar,
  • plocka eller gräva upp växter,
  • göra upp öppen eld. Medförd grill eller fältkök får dock användas.


Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Rastplats Rastplats

Kontakt

Fakta

Skyddsår: 1995 
Socken: Lummelunda
Karaktär: Kustklint och barrskog
Areal: 237 hektar
Markägare: Naturvårdsverket
Förvaltare:
Länsstyrelsen i Gotlands län
Telefon: 010-223 90 00
forvaltning.naturvard.gotland@lansstyrelsen.se
Skyddsform:
Naturreservat och Natura 2000

Hitta hit

Björkume ligger ca 17 km norr om Visby, mellan väg 149 och havet