Risk för skogsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Hambrar

Blodtopp

Naturreservat Hambrar ligger en dryg kilometer öster om Ala kyrka. Stora delar av reservatet utgörs av gammal betespräglad barr-blandskog och våtmarker. Här kan du möta ovanliga fjärilar som dårgräsfjäril och violett blåvinge. Du kan även hitta många sällsynta svampar.

I skogen finns det gott om död ved, grova gamla träd, sumpskog och våtmarker. Denna blandning av naturtyper bildar en mosaik, som utgör grunden för områdets biologiska mångfald

Skogen domineras av tall med ett visst inslag av gran. Delar av skogen är igenvuxen med en eller brakved och med ett gräsrikt fältskikt med inslag av olika örter. I våtmarkerna domineras vegetationen av pors, krypvide och blåtåtel. Mellan tuvbildningarna växer örter som blodtopp, ängsnycklar, ängsvädd, slåtterblomma, brudsporre och kärrknipprot.

I reservatet finner man en rad sällsynta svampar som växer med gran och tall, till exempel bullspindling, granrotspindling och äggspindling. På vissa av områdets äldre tallar växer tallticka. Kattfotslaven förekommer rikligt på sina ställen och färgar granbarken vit. Denna art signalerar att området varit bevuxet med gran under lång tid och att luftfuktigheten varit konstant hög.

Uppe i de högvuxna granarna och tallarna ser man inte sällan Sveriges minsta fågel, kungsfågeln. Även svartmes, trädkrypare och spillkråka ses regelbundet. I området finns även korsnäbbar och är man observant och har lite tur kan man se och höra dem när de förflyttar sig mellan trädkronorna i sökandet efter föda.

Hambrar har tidigare brukats som en gotländsk ”bondeskog”, vilket innebar att man använde skogen för bete till gårdens djur och träden för ved och virke (plockhuggning). I reservatet finns därför flera bryor (vattenhål) som håller vatten hela eller stora delar av året. I reservatets sydvästra del finns ett sojde (tjärdal) vilket tyder på att området skattades på stubbar och ved ör att framställa tjära.

Ta med dig matsäck och följ stigen in i naturreservatet. Efter en knapp kilometers promenad finns ett vindskydd att rasta vid.

Vindskydd

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För allas trivsel och för att bibehålla reservatets natur– och kulturvärden är det viktigt att alla besökare visar hänsyn. Utöver allemansrätten är det inte tillåtet att:

  • föra motordrivet fordon
  • plocka bär, växter eller svampar än för eget behov,
  • utan länsstyrelsens tillstånd samla in djur, växt eller svamp för vetenskapliga eller andra studier.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Skyddsår: 2013
Socken: Ala
Karaktär: Gammal barrskog/ våtmark
Areal: 48 hektar
Markägare: Privata
Förvaltare: Länsstyrelsen i Gotlands län
Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Hitta hit

Hambrar ligger ca 1,5 km öster om Ala Kyrka

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss