Snögrinde

Bräntings

5 km sydost om Klintehamn finner du naturreservatet Snögrinde som består av en äldre kalkbarrskog på fuktig mark.

I reservatet finns viktiga strukturer som gamla grova träd, äldre solbelysta tallar och död ved i olika stadier i nedbrytningsprocessen. Marken är överlag fuktig men torrare partier med berg i dagen förekommer. Här finns även en trädklädd våtmark. Reservatet hyser ett flertal rödlistade arter framförallt inom gruppen marksvampar som är kopplade till lång trädkontinuitet.

Föreskrifter

För allas trivsel och för att bibehålla reservatets natur– och kulturvärden är det viktigt att alla besökare visar hänsyn. I Snögrinde gäller allemansrätten.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Skyddsår: 2018
Socken: Klinte
Karaktär: Betad kalkbarrskog
Areal: ca 21,6 hektar
Markägare: Naturvårdsverket
Förvaltare:
Länsstyrelsen i Gotlands län
Telefon: 010-223 90 00
forvaltning.naturvard.gotland@lansstyrelsen.se
Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Snögrinde ligger 5 km sydost om Klintehamn. Följ väg 141 och ta av vid Stora Solbjärge.