Risk för skogsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Snögrinde

Bräntings

5 km sydost om Klintehamn finner du naturreservatet Snögrinde som består av en äldre kalkbarrskog på fuktig mark.

I reservatet finns viktiga strukturer som gamla grova träd, äldre solbelysta tallar och död ved i olika stadier i nedbrytningsprocessen. Marken är överlag fuktig men torrare partier med berg i dagen förekommer. Här finns även en trädklädd våtmark. Reservatet hyser ett flertal rödlistade arter framförallt inom gruppen marksvampar som är kopplade till lång trädkontinuitet.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För allas trivsel och för att bibehålla reservatets natur– och kulturvärden är det viktigt att alla besökare visar hänsyn. I Snögrinde gäller allemansrätten.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Skyddsår: 2018
Socken: Klinte
Karaktär: Betad kalkbarrskog
Areal: ca 21,6 hektar
Markägare: Naturvårdsverket
Förvaltare: Länsstyrelsen i Gotlands län
Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Hitta hit

Snögrinde ligger 5 km sydost om Klintehamn. Följ väg 141 och ta av vid Stora Solbjärge.

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss