Mallgårds haid

Mallgårds haid. Foto: Malin Wred

Naturreservatet Mallgårds haid ligger verkligen vid vägs ände, eftersom du får köra nästan fem kilometer på en lång rak grusväg för att komma fram till reservatet. Men det gör du väl gärna för att se växten alvarstånds?

Det går också att nå reservatet till fots från reservatet Fjälängar som bara ligger några hundra meter nordost om Mallgårds haid. Naturreservatet har bildats främst för att skydda en rik förekomst av växten alvarstånds. Stora delar av området upptas av öppna hällmarker omväxlande med gles och lågvuxen tallskog. Det finns några mindre våtmarker, av vilka de flesta har karaktären av vätar som helt torkar ut under sommaren.

Alvarstånds
Alvarstånds är en flerårig ört med halvmeterhöga, upprätta blomstjälkar. Den liknar mycket stånds men skiljer sig från denna främst genom att ha nästan hela blad med bara något enstaka par flikar vid basen. (Stånds har mångflikiga blad.) Blomkorgarna är ett par centimeter breda och sitter ungefär i jämnhöjd på styvt upprätta grenar. Blommorna är gula. Alvarstånds växer endast på Öland och Gotland och där främst på uppspruckna hällmarker eller i öppna, enbuskrika hällmarkstallskogar. Den blommar i juli.

Föreskrifter

För allas trivsel och för att bibehålla reservatets natur– och kulturvärden är det viktigt att alla besökare visar hänsyn. Utöver allemansrätten är det inte tillåtet att:

  • föra motordrivet fordon utom på anvisad väg
  • bryta kvistar eller på annat sätt skada levande eller döda träd
  • avsiktligt döda, skada eller samla in djur
  • göra upp öppen eld

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Fakta

Skyddsår: 2003
Socken:
Alskog
Karaktär:
Alvarmark
Areal:
 166 hektar
Markägare:
Privata/Naturvårdsverket
Förvaltare:
Länsstyrelsen i Gotlands län
Telefon: 010-223 90 00
forvaltning.naturvard.gotland@lansstyrelsen.se
Skyddsform:
Naturreservat och Natura 2000

Hitta hit

Mallgårds haid ligger 4,6 km från väg 144, infart vid vägvisare "Sigsarve".