Hörsne prästänge

Hörsne prästänge. Foto: Caroline Bernander

Ängs- och lövskogsområde beläget på den västra sidan av Lina myr och cirka en kilometer norr om Hörsne kyrka. Genom området löper en naturstig, och en beskrivning till denna kan lånas ur en "brevlåda" som sitter vid ingången till änget.

Hela reservatet är 11 hektar stort. En hektar av dessa hävdas som änge på traditionellt sätt med fagning på våren, slåtter under högsommaren och efterbete med nöt under sen-sommaren. Resten utgörs av lövskog och betesmark.

Djur och växter
I änget häckar flera par halsbandsflugsnappare. Har du tur ser du också kattuggla, mindre hackspett och nordfladdermus. Växtligheten är rik och varierad. 15 arter av orkidéer finns i änget, några i enstaka exemplar och andra i massförekomst. Bland övriga växter kan nämnas tätört, svinrot, tidigblommande slåtterblomma, majviva och ängsvädd.

Naturstig
Ett utmärkt sätt att bekanta sig med Hörsne prästänge är att gå den drygt 1 kilometer långa naturstig som löper i en slinga genom reservatet.

Föreskrifter

För allas trivsel och för att bibehålla reservatets natur– och kulturvärden är det viktigt att alla besökare visar hänsyn. Utöver allemansrätten är det inte tillåtet att:

  • framföra eller uppställa motordrivet fordon annat än på särskilt anvisad plats,
  • gräva upp blommor,
  • rida,
  • tälta.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Rastplats Rastplats
  • Stig Stig
  • Torrdass Torrdass

Kontakt

Fakta

Skyddsår: 1986
Socken: Hörsne
Karaktär: Ett gotländskt änge
Areal: 10 hektar
Markägare: Naturskyddsföreningen Gotland
Förvaltare:
Länsstyrelsen i Gotlands län
Telefon: 010-223 90 00
forvaltning.naturvard.gotland@lansstyrelsen.se
Skyddsform:
Naturreservat och Natura 2000

Hitta hit

Hörsne prästänge ligger ca 1 km norr om Hörsne k:a.

Naturstig

Läs om djur och växter utmed naturstigen i Hörsne prästänge.

Handledning Pdf, 3.8 MB, öppnas i nytt fönster.