Västergarns utholme

Västergarns utholme

Från Kronholmens fyr syns Västergarns utholme som en låg silhuett en dryg kilometer ut – mest framträdande är öns två träd. Trots avståndet kan man med kikare skåda fåglar relativt väl.

Västergarns utholme är en låg, flackt välvd ö, vars högsta delar når bara drygt 5 meter över havet. Ön är till stor del uppbyggd av sten och grus som har avsatts i markanta strandvallar. Den är belägen 1,2 kilometer utanför Skansudd, Kronholmens sydvästspets. Men även på det avståndet kan man med kikare se rastande och häckande fåglar relativt väl. Och Skansudd, som fyren står på, är en utmärkt observationsplats om du vill beskåda vårens sjöfågelsträck.

Växtlighet
Växtligheten präglas i hög grad av att ön sedan lång tid tillbaka har betats av får: Två askar är öns enda träd, och buskvegetationen består huvudsakligen av glest stående, betesformade enar.

Fåglar
Västergarns utholme är främst känd för sitt rika fågelliv. På ön häckar bland annat grågås, vitkindad gås, gravand, ejder, svärta, silvertärna, småtärna och skräntärna samt vadare som storspov, tofsvipa, roskarl, rödbena, strandskata och större strandpipare.

Föreskrifter

För allas trivsel och för att bibehålla reservatets natur– och kulturvärden är det viktigt att alla besökare visar hänsyn. Utöver allemansrätten är det inte tillåtet att:

  • under tiden 15 mars - 30 juni stiga iland eller landa med luftfarkost på ön,
  • föra iland okopplad hund,
  • göra upp öppen eld annat än vid stranden,
  • tälta.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Fakta

Skyddsår: 1990
Socken: Västergarn
Karaktär: Strandäng
Areal: 55 hektar
Markägare: Privat
Förvaltare:
Länsstyrelsen i Gotlands län
Telefon: 010-223 90 00
forvaltning.naturvard.gotland@lansstyrelsen.se
Skyddsform:
Naturreservat och Natura 2000

Hitta hit

Västergarns utholme ligger 1,2 km sydväst om Kronholmens fyr och 2,5 km väster om Västergarns hamn.