Själsöån

Själsöån

Själsöån rinner ut i havet omedelbart söder om Själsö fiskeläge. I ån kan du få se lekande havsöring och även flodnejonöga.

I Själsöån har man sedan lång tid tillbaka bedrivit fiskevårdande insatser liksom forskning om havsöringens ekologi. Ett utmärkt sätt att studera de lekande havsöringarna är att göra det från den spång som har anlagts längs med ån.

Havsöring
Under lekperioden på senhösten vandrar havsöringen från havet upp i bäckarnas strömmande sötvatten. Leken sker på grunda bottnar med grus eller sten. En öringhona kan producera tiotusentals romkorn, och dessa kläcks påföljande vår. Efter kläckningen stannar ynglen normalt kvar i sin födelsebäck till dess att de är ett till två år gamla. Uttorkningen av de gotländska bäckarna under sommaren gör dock att många öringar tvingas ut i havet redan under sitt första levnadsår. Återvandringen till bäckarna för fortplantning sker vanligtvis efter minst två år i havet, och havsöringen kan leka flera gånger under sin livstid.

Flodnejonöga
I ån finns även reproducerande flodnejonöga, en ålliknande fisk som tillhör klassen
rundmunnar. Dess livscykel är komplicerad men avslutas med en lekvandring till vattendrag med lämpliga grusbottnar för reproduktion. Lekperioden infaller under senvåren, ofta i samma miljö som havsöringens.

Spång genom naturreservatet Själsöån

Spång genom naturreservatet Själsöån

Föreskrifter

För allas trivsel och för att bibehålla reservatets natur– och kulturvärden är det viktigt att alla besökare visar hänsyn. Utöver allemansrätten är det inte tillåtet att:

  • skada levande eller dött träd eller buske
  • avsiktligt skada, döda eller samla in djur
  • göra upp öppen eld
  • föra motordrivet fordon utanför anvisade vägar

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Skyddsår: 2008
Socken: Väskinde
Karaktär: Å med vandrande fisk
Areal: 4,8 hektar
Markägare:
Privat/Region Gotland
Förvaltare:
Länsstyrelsen i Gotlands län
Telefon: 010-223 90 00
forvaltning.naturvard.gotland@lansstyrelsen.se
Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Själsöån ligger innanför Själsö fiskeläge, strax norr om Brucebo naturreservat.