Risk för gräsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Om Länsstyrelsen i Gotlands län

Sverige består av 21 län och i varje län finns en länsstyrelse. Länsstyrelsen ska verka för att nationella mål får genomslag i länet och samtidigt ta hänsyn till regionala förhållanden och förutsättningar.

Länsstyrelsen ska ha ett statligt helhetsperspektiv i sitt arbete och samordna olika samhällsintressen och statliga myndigheters insatser. Vi ska också följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.

Det innebär att länsstyrelsen är en viktig länk mellan människor och kommuner i länet å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra.

Landshövding och länsledning

Landshövdingen är länsstyrelsens chef och utses direkt av regeringen. Länsstyrelsens ledning består av landshövdingen tillsammans med ett länsråd.

Länsstyrelsen i Gotlands län leds från 1 juni 2019 av landshövding Anders Flanking. Som närmaste medarbetare och ersättare har han länsrådet Anneli Bergholm Söder, som leder det dagliga arbetet på myndigheten.

Porträttbild av Anders Flanking

Landshövding Anders Flanking

Anders Flanking är landshövding i Gotlands län sedan juni 2019. Han var tidigare länsråd vid Länsstyrelsen i Kronobergs län och har även en bakgrund som kommunalråd, riksdagsledamot, partisekreterare och som statssekreterare på Miljödepartementet.

Porträttbild av Anneli Bergholm Söder

Länsråd Anneli Bergholm Söder

Anneli Bergholm Söder är länsråd sedan september 2021. Hon har tidigare varit chef för MSB:s operativa avdelning som har till uppgift att samordna och leda insatser av samhällsstörningar vid olyckor och kriser. Anneli har också en lång bakgrund som chef inom Polisen.

Vad gör vi?

Länsstyrelsen har bland annat uppgifter inom naturvård och miljöskydd, livsmedelskontroll, djurskydd och allmänna veterinära frågor, lantbruk, fiske, jämställdhet, kulturmiljö, hållbar samhällsplanering och boende, civilt försvar, fredstida krishantering, integration och val.

Organisation

På Länsstyrelsen i Gotlands län är vi uppdelade i sex enheter som alla arbetar med sina speciella ämnesområden. Här arbetar bland annat jurister, samhällsplanerare, socionomer, kulturmiljöantikvarier, statsvetare, beteendevetare, ingenjörer, veterinärer, naturvetare och agronomer.

Se en skiss över vår organisation Öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Länsstyrelsen i Gotlands län

Telefon: 010‑2239000