Risk för skogsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Om Länsstyrelsen i Gotlands län

Sverige består av 21 län och i varje län finns en länsstyrelse. Länsstyrelsen ska verka för att nationella mål får genomslag i länet och samtidigt ta hänsyn till regionala förhållanden och förutsättningar.

Länsstyrelsen ska ha ett statligt helhetsperspektiv i sitt arbete och samordna olika samhällsintressen och statliga myndigheters insatser. Vi ska också följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.

Det innebär att länsstyrelsen är en viktig länk mellan människor och kommuner i länet å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra.

Landshövding och länsledning

Landshövdingen är länsstyrelsens chef och utses direkt av regeringen. Länsstyrelsens ledning består av landshövdingen tillsammans med ett länsråd.

Länsstyrelsen i Gotlands län leds från 1 juni 2019 av landshövding Anders Flanking. Som närmaste medarbetare och ersättare har han länsrådet Anneli Bergholm Söder, som leder det dagliga arbetet på myndigheten.

Porträttbild av Anders Flanking

Landshövding Anders Flanking

Anders Flanking är landshövding i Gotlands län sedan juni 2019. Han var tidigare länsråd vid Länsstyrelsen i Kronobergs län och har även en bakgrund som kommunalråd, riksdagsledamot, partisekreterare och som statssekreterare på Miljödepartementet.

Porträttbild av Anneli Bergholm Söder

Länsråd Anneli Bergholm Söder

Anneli Bergholm Söder är länsråd sedan september 2021. Hon har tidigare varit chef för MSB:s operativa avdelning som har till uppgift att samordna och leda insatser av samhällsstörningar vid olyckor och kriser. Anneli har också en lång bakgrund som chef inom Polisen.

Insynsrådet

Länsstyrelsen är en så kallad enrådsmyndighet. Det innebär att verksamheten leds av en myndighetschef, landshövdingen, som är ansvarig inför regeringen. Länsstyrelsen har också ett insynsråd, som precis som landshövdingen utses av regeringen. Insynsrådets uppgift är att bidra med demokratisk insyn i verksamheten och ge myndighetschefen råd. Rådet möts några gånger per år och leds av landshövding Anders Flanking.

Ledamöter i Länsstyrelsen i Gotlands läns insynsråd:
Linus Gränsmark, distriktschef Landsorganisationen i Sverige
Olle Jansson, rektorsråd Uppsala universitet Campus Gotland
Håkan Johansson, verkställande direktör Gotlandsbolaget
Eva Nypelius, regionråd (C) Region Gotland
Juliana Perez Falke, kund- och affärschef Almi
Björn Risinger, generaldirektör Naturvårdsverket
Hanna Westerén, riksdagsledamot (S)

Vad gör vi?

Länsstyrelsen har bland annat uppgifter inom naturvård och miljöskydd, livsmedelskontroll, djurskydd och allmänna veterinära frågor, lantbruk, fiske, jämställdhet, kulturmiljö, hållbar samhällsplanering och boende, civilt försvar, fredstida krishantering, integration och val.

Organisation

På Länsstyrelsen i Gotlands län är vi uppdelade i sex enheter som alla arbetar med sina speciella ämnesområden. Här arbetar bland annat jurister, samhällsplanerare, socionomer, kulturmiljöantikvarier, statsvetare, beteendevetare, ingenjörer, veterinärer, naturvetare och agronomer.

Se en skiss över vår organisation Pdf, 24 kB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Länsstyrelsen i Gotlands län

Telefon: 010‑2239000

Dela sidan:

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss