Om Länsstyrelsen i Gotlands län

Sverige består av 21 län och i varje län finns en länsstyrelse. Länsstyrelsen ska verka för att nationella mål får genomslag i länet och samtidigt ta hänsyn till regionala förhållanden och förutsättningar.

Länsstyrelsen ska ha ett statligt helhetsperspektiv i sitt arbete och samordna olika samhällsintressen och statliga myndigheters insatser. Vi ska också följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.

Det innebär att länsstyrelsen är en viktig länk mellan människor och kommuner i länet å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra.

Landshövding och länsledning

Landshövdingen är länsstyrelsens chef och utses direkt av regeringen. Länsstyrelsens ledning består av landshövdingen tillsammans med en ett länsråd.

Länsstyrelsen i Gotlands län leds från 1 juni 2019 av landshövding Anders Flanking. Som närmaste medarbetare och ersättare har han länsrådet Peter Molin, som leder det dagliga arbetet på myndigheten.

Pressbilder på Anders Flanking och Peter Molin

Vad gör vi?

Länsstyrelsen har bland annat uppgifter inom naturvård och miljöskydd, livsmedelskontroll, djurskydd och allmänna veterinära frågor, lantbruk, fiske, jämställdhet, kulturmiljö, hållbar samhällsplanering och boende, civilt försvar, fredstida krishantering, integration och val.

Organisation

På Länsstyrelsen i Gotlands län är vi uppdelade i sex enheter som alla arbetar med sina speciella ämnesområden. Här arbetar bland annat jurister, samhällsplanerare, socionomer, kulturmiljöantikvarier, statsvetare, beteendevetare, ingenjörer, veterinärer, naturvetare och agronomer.

Se en skiss över vår organisationPDF

Kontakt

Länsstyrelsen i Gotlands län