Vitärtskällan

Vitärtskällan

Här kan du vandra längs en vindlande källbäck och studera orkidéer och andra källkärrsväxter.

Naturreservatet Vitärtskällan ligger intill den östra sidan av Kappelshamnsviken, en knapp kilometer norr om Storugns industriområde. Vitärtskällan har fått sitt namn efter den källa som är belägen alldeles nedanför den väg som utgör reservatets östra gräns. Det kraftiga källflödet har gett upphov till en bäck som slingrar sig fram över sluttningen ned mot Kappelshamnsvikens östra strand. Källvattnet har även skapat ett källkärr med en osedvanligt rik flora.

Växter
Vegetationen domineras av axag, ett tuvbildande halvgräs, älväxing, blåtåtel samt olika starrarter som hirsstarr, ängsstarr och slankstarr. Bland örterna kan nämnas kärrlilja, klöverärt och majviva samt orkidéer som brudsporre, kärrknipprot, ängsnycklar och sumpnycklar. Mera lokalt förekommande är trubbtåg, källnate och brun ögontröst. I bäckfårorna växer bäckmärke, ältranunkel, sumpförgätmigej, vattenmynta, ryltåg och stor näckmossa.

Djur
I Vitärtskällan lever även en stor mängd smådjur som spindlar, insekter och snäckor, däribland de sällsynta arterna smalgrynssnäcka och kalkkärrsgrynsnäcka. Betydligt lättare är det att få syn på skogsödla, snok, vanlig padda och åkergroda. I källbäckarna ser man ofta småspiggar kila omkring.

Föreskrifter

För allas trivsel och för att bibehålla reservatets natur– och kulturvärden är det viktigt att alla besökare visar hänsyn. Utöver allemansrätten är det inte tillåtet att:

  • föra motordrivet fordon,
  • bryta kvistar eller på annat sätt skada levande eller döda träd eller buskar,
  • plocka eller gräva upp växter,
  • göra upp eld.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Rastplats Rastplats

Kontakt

Fakta

Skyddsår: 1996
Socken: Fleringe
Karaktär: Våtmark
Areal: 14 hektar
Markägare: Naturvårdsverket
Förvaltare:
Länsstyrelsen i Gotlands län
Telefon: 010-223 90 00
forvaltning.naturvard.gotland@lansstyrelsen.se
Skyddsform:
Naturreservat och Natura 2000

Hitta hit

Vitärtskällan ligger på den östra sidan av Kappelshamnsviken, strax söder om avtagsvägen mot Fleringe kyrka.