Burggathagen

Burggathagen

Skogen i Burggathagen har präglats av människan under lång tid. När du går genom reservatet från väst till öst övergår de lövprydda ängsmarkerna i mossklädda granskogar. Här sätter du själv kursen för din vandring, det finns inte några uppmärkta stigar i reservatet.

Området utgörs till stor del av sumpskog med höga naturvärden. Burggathagen bildar tillsammans med omgivande skogar en av Gotlands största, sammanhängande gransumpskogar. Tallarna och granarna är gamla och marken är full av mossiga tuvor. Det är lätt att tro att skogen alltid har vuxit vild. Men här gick djur på bete för tvåhundra år sedan. Och bonden högg träden till ved och virke. Är du här på sommaren kan du hitta skogskorn, ett sällsynt gräs som bara växer i riktigt gammal skog. Den är släkt med det korn som odlas på åkern.

I reservatets nordvästra del öppnar sig en ljus och lummig gammal löväng. Här var ängsmark för tvåhundra år sedan och bonden slog gräset till vinterfoder åt djuren. Även trädens löv var viktigt djurfoder. Här finns fortfarande många ängsväxter och på träden finns gott om lavar i olika färger.

I den sydvästra delen av skogen kan du se spår från en järnåldersgård. Här finns 
lämningar av gårdens hus, stenmurar och en gravplats. Människor bodde här vid tiden runt Kristi födelse. De brukade sina åkrar och hade djur som betade i skogen.

Föreskrifter

För allas trivsel och för att bibehålla reservatets natur– och kulturvärden är det viktigt att alla besökare visar hänsyn. I Burggathagen gäller allemansrätten.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Skyddsår: 2017
Socken: Bäl
Karaktär: Barrsumpskog
Areal: 62 hektar
Markägare: Privat
Förvaltare:
Länsstyrelsen i Gotlands län
Telefon: 010-223 90 00
forvaltning.naturvard.gotland@lansstyrelsen.se
Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Burggathagen ligger 1 km öster om Bäl kyrka.