Hall-Hangvar

En bit av Klintkusten utmed reservatet, strax norr om Sigsarve strand.

En bit av klintkusten utmed reservatet, strax norr om Sigsarve strand.

Hall-Hangvar är ett nästan 30 kvadratkilometer stort naturreservat som sträcker sig från Irevik i söder till Kappelshamnsviken i nordost. Här kan man vandra längs den vackra kusten, ge sig ut på botaniska strövtåg eller titta på fåglar.

Hall-Hangvar naturreservat upptas till den helt övervägande delen av tallskog, en skog som ofta är starkt präglad av bete och äldre tiders avverkningar i form av plockhuggning. Framför allt i den södra delen av reservatet är jordtäcket tunt, och skogen består här i stor utsträckning av en gles och lågvuxen hällmarkstallskog. Bland annat i anslutning till Verkmyr och Stigmyr finns större områden med öppna, nästan helt trädlösa hällmarker.

Kustklint
Mellan den norra delen av Irevik och Häftingsklint reser sig en brant, upp till 30 meter hög klint alldeles innanför stranden. Drygt 500 meter norr om Häftingsklint delar denna kustklint upp sig i två avsatser, av vilka den undre fortsätter längs stranden, medan den övre böjer av inåt land samtidigt som den blir allt flackare. Först uppe vid Hallshuk når kustklinten åter en höjd av över 25 meter.

Våtmarker
Reservatet är förhållandevis rikt på våtmarker av olika slag. I de större, Verkmyr och Stigmyr, domineras växtligheten ofta av ag och högvuxna starrarter, medan många av de mindre våtmarkerna har karaktären av vegetationsfattiga blekevätar, som helt torkar ut under sommaren. På många platser nedanför klintarna, bland annat sydväst om Harudden, har framträngande grundvatten gett upphov till botaniskt rika källkärr och kalkfuktängar.

Växter
Trots att stora delar av reservatet ger ett kargt intryck, kan man här träffa på ett flertal ovanliga växter, bland annat orkidéer som röd skogslilja, salepsrot, alpnycklar, sumpnycklar och gulyxne, strandkål, brun ögontröst (i källkärren), svärdkrissla och gotlandssolvända.

Föreskrifter

För allas trivsel och för att bibehålla reservatets natur– och kulturvärden är det viktigt att alla besökare visar hänsyn. Utöver allemansrätten är det inte tillåtet att:

 • föra motordrivet fordon utanför anvisade vägar,
 • ställa upp eller parkera husvagn eller att övernatta i husbil,
 • bryta kvistar eller på annat sätt skada levande eller döda träd eller
 • buskar,
 • plocka eller gräva upp växter,
 • avsiktligt döda, skada eller samla in djur,
 • göra upp öppen eld. Medförd grill eller fältkök får dock användas.

Serviceinformation

 • Eldplats Eldplats
 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Rast-/övernattningsstuga Rast-/övernattningsstuga
 • Rastplats Rastplats
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Skyddsår: 1967, utvidgat 1999
Socken: Hall och Hangvar
Karaktär: Klintkust/Gammal barrskog/våtmarker
Areal: ca 3000 hektar
Markägare: Privata/Naturvårdsverket
Förvaltare:
Länsstyrelsen i Gotlands län
Telefon: 010-223 90 00
forvaltning.naturvard.gotland@lansstyrelsen.se
Skyddsform:
Naturreservat och Natura 2000

Hitta hit

Lämpliga utgångspunkter för besök i Hall-Hangvar är t.ex. P-platserna vid Sigsarvestrand eller Stigmyr i den södra delen av reservatet eller vid Harudden eller Hallshuk i den norra.